Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2983701

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 10 czerwca 2013 r.
III SA/Gl 1204/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Jankiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług w kwestii wniosku skarżącego o zawieszenia postępowania sądowego postanawia: odmówić zawieszenia postępowania sądowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.