Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2892898

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 17 stycznia 2011 r.
III SA/Gl 1137/09

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Henryk Wach po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" S.A. w T. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.