Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1789620

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 6 sierpnia 2015 r.
III SA/Gl 1117/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Brandys-Kmiecik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. w C. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia:

1.

odrzucić skargę

2.

zwrócić skarżącemu kwotę 200 (dwieście) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z (...) r. doradca podatkowy A. O., jako pełnomocnik "A" Sp. z o.o. w C. złożył skargę na interpretację indywidualną Ministra Finansów z (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług.

Na mocy zarządzenia z 9 czerwca 2015 r. strona skarżąca została wezwana do nadesłania dokumentu określającego umocowanie dla osoby, która podpisała pełnomocnictwo, tj. nadesłanie aktualnego na dzień podpisania pełnomocnictwa odpisu Krajowego Rejestru Sądowego spółki lub odpisu pełnego.

Do wykonania powyższego zakreślono stronie siedmiodniowy termin, liczony od dnia następnego po dniu doręczenia przedmiotowego zarządzenia, informując jednocześnie, że niezastosowanie się do wezwania we wskazanym terminie spowoduje odrzucenie skargi.

Przesyłka zawierająca to wezwanie, została wysłana na adres pełnomocnika strony skarżącej wskazany w skardze.

Przesyłkę powyższą doręczono na adres kancelarii pełnomocnika w dniu 23 czerwca 2015 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki zawierającej to zarządzenie, znajdującej się w aktach sądowych sprawy.

Termin do uzupełnienia braków formalnych skargi w tej sprawie upłynął więc w dniu 30 czerwca 2015 r.

Strona skarżąca do tej pory nie uzupełniła braku formalnego skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 i art. 58 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: w Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - zwanej dalej w skrócie "p.p.s.a." - sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę, jeżeli strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Zgodnie z art. 49 § 1 p.p.s.a. jeżeli skarga nie może otrzymać biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jej uzupełnienie lub poprawienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia pod rygorem odrzucenia skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

W przedmiotowej sprawie skutecznie doręczono skarżącemu wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi w dniu 23 czerwca 2015 r. Przesyłkę zawierającą wezwanie doręczono pod wskazany adres. Wezwanie to zostało odebrane, co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru tej przesyłki, znajdującej się w aktach sprawy.

W przesyłce tej zawarta była informacja o siedmiodniowym terminie wykonania wezwania oraz o rygorze mającym zastosowanie w przypadku niewykonania zarządzenia. Termin do uiszczenia wpisu w przedmiotowej sprawie upłynął w dniu 30 czerwca 2015 r. Braki skargi nie zostały uzupełnione do tej pory.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 58 § 3 p.p.s.a. Sąd skargę odrzucił. Konsekwencją powyższego rozstrzygnięcia jest zwrot uiszczonego wpisu dokonany na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.