Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 774429

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 17 stycznia 2011 r.
III SA/Gl 1092/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Wiesner.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym dnia 17 stycznia 2011 r. sprawy ze skargi M.S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) roku nr (...) w przedmiocie: podatku od towarów i usług postanawia:

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić stronie skarżącej (...) zł (słownie: (...) złotych) tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) roku (data nadania w urzędzie pocztowym) M.S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika (...) Urzędu Skarbowego w G. z (...) r. nr (...) określającą w podatku od towarów i usług za miesiąc (...) r. nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny miesiąc w wysokości (...) zł W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o oddalenie skargi.

Zarządzeniem z 7 kwietnia 2010 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) zł W wezwaniu tym poinformowano go, że wpis należy uiścić w kasie Sądu albo na rachunek bankowy Sądu podając godziny otwarcia kasy i numer rachunku. Pouczono też skarżącego, iż nieuiszczenie wpisu w wyznaczonym terminie 7 dni - spowoduje odrzucenie skargi.

Stosowne wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego doręczono skarżącemu w dniu (...) roku. Zatem 7-dniowy termin upływał (...) roku. (...) r. skarżący osobiście złożył wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu oraz uiścił wpis od skargi w wysokości (...) zł w kasie Sądu (dowód wpłaty - k. 16). Jednak prawomocnym postanowieniem z 23 czerwca 2010 r. wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu został oddalony.

Oznacza to, że skarżący uiścił wpis od skargi po terminie wyznaczonym przez Sąd.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Uchybienie terminowi do uiszczenia wymaganego wpisu od skargi stosownie do treści art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm. - dalej zwaną p.p.s.a.) obliguje Sąd do jej odrzucenia.

Zgodnie bowiem z treścią art. 220 § 1 p.p.s.a - Sąd nie może podjąć żadnej czynności na skutek pisma (w tym skargi), od którego nie została uiszczona opłata sądowa (w tym wpis sądowy) w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że stronie przysługuje ustawowe zwolnienie od kosztów sądowych określone w art. 239 p.p.s.a. lub zostanie przyznane na jej wniosek stosowne prawo pomocy obejmujące zwolnienie od tych kosztów.

W przedmiotowej sprawie stronie nie przysługiwało ustawowe zwolnienie od kosztów sądowych ani nie zostało przyznane prawo pomocy. Ponadto strona została pouczona o obowiązku dokonania wpłaty wpisu sądowego i skutkach zaniedbań zgodnie z zarządzeniem z dnia 7 kwietnia 2010 r., które zostało jej doręczone. Tym samym była zobowiązana uiścić należne koszty sądowe w wyznaczonym terminie, czego nie uczyniła.

Reasumując zatem powyższe ustalenia należało stosownie do postanowień

art. 220 § 1 i 3 wyżej wymienionej ustawy postanowić jak w sentencji.

O zwrocie wpisu sądowego orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.