Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1789613

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 19 sierpnia 2015 r.
III SA/Gl 1074/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Jużków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 19 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązań podatkowych postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z (...) r. adwokat k.c., jako pełnomocnik J.P., złożyła skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z (...) r. nr (...) w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązania podatkowego.

Zarządzeniem z 2 czerwca 2015 r. wezwano pełnomocnika strony skarżącej do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie pełnomocnictwa do występowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi z prawidłowo określonym numerem zaskarżonej decyzji oraz z prawidłową jej datą, albowiem nadesłane do sądu pełnomocnictwo zawierała inną datę i numer. Zarządzeniem z tego samego dnia pełnomocnik został także wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na ww. decyzję w kwocie 500 zł.

Do wykonania powyższego zakreślono stronie siedmiodniowy termin, liczony od dnia następnego po dniu doręczenia przedmiotowego zarządzenia, informując jednocześnie, że niezastosowanie się do wezwania we wskazanym terminie spowoduje odrzucenie skargi.

Przesyłka zawierająca to wezwanie, została wysłana na adres kancelarii adwokackiej wskazany w skardze.

Przesyłkę powyższą doręczono na adres ww. kancelarii w dniu (...) r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki zawierającej to zarządzenie, znajdującej się w aktach sądowych sprawy.

Termin do wykonania wezwań upłynął więc w dniu (...) r.

Strona skarżąca do tej pory nie uzupełniła braku formalnego skargi ani też nie uiściła wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 i art. 58 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: w Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - zwanej dalej w skrócie "p.p.s.a." - sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę, jeżeli strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Zgodnie z art. 49 § 1 p.p.s.a. jeżeli skarga nie może otrzymać biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jej uzupełnienie lub poprawienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia pod rygorem odrzucenia skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Takim brakiem formalnym jest m.in. brak odpowiedniego pełnomocnictwa, stosownie do art. 37 § 1 p.p.s.a., zgodnie z którym to przepisem pełnomocnik obowiązany jest dołączyć pełnomocnictwo przy pierwszej czynności. W sprawie wprawdzie pełnomocnictwo zostało przedłożone, ale zawierało numer oraz datę decyzji niezgadzający się z numerem i datą decyzji organu odwoławczego, zaskarżonej w niniejszej sprawie.

Natomiast stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Z kolei stosownie do art. 220 § 1 p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym celu przewodniczący wzywa wnoszącego pismo (skargę) aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania (odrzucenia skargi) uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania.

Z powołanych regulacji wynika, że terminowe opłacenie skargi oraz złożenie pełnomocnictwa do występowania w konkretnie oznaczonej sprawie stanowią istotny element, którego brak uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.

W przedmiotowej sprawie skutecznie doręczono pełnomocnikowi procesowemu strony skarżącej wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego oraz do uzupełnienia braków formalnych skargi w dniu (...) r. Przesyłkę zawierającą wezwania doręczono pod wskazany adres kancelarii adwokackiej. Wezwania te zostały odebrane, co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru tej przesyłki, znajdującej się w aktach sprawy.

W przesyłce tej zawarta była informacja o siedmiodniowym terminie wykonania wezwania oraz o rygorze mającym zastosowanie w przypadku niewykonania zarządzenia. Termin do uzupełnienia braków formalnych skargi oraz do uiszczenia wpisu w przedmiotowej sprawie upłynął w dniu (...) r. Do tej pory nie wykonano żadnego z wezwań.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. Sąd skargę odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.