Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 989271

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 18 lutego 2009 r.
III SA/Gl 1058/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Apollo (spr.).

Sędziowie WSA: Małgorzata Jużków, Barbara Orzepowska-Kyć.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lutego 2009 r. przy udziale - sprawy ze skargi B.S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług (odmowa wszczęcia postępowania) oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.