Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1749701

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 29 czerwca 2015 r.
III SA/Gl 1050/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Jużków na posiedzeniu niejawnym.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2015 r. sprawy ze skargi J.P. (P.) na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązań podatkowych postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowe;

2.

zwrócić stronie skarżącej cały wpis od skargi w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Skargą inicjującą postępowanie sądowoadministracyjne w niniejszej sprawie zaskarżono decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r., nr (...), w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązania podatkowego.

Odpowiadając na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Pismem procesowym z dnia (...) r., strona skarżąca cofnęła skargę oraz wniosła o zwrot uiszczonego wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, tekst jedn. z późn. zm.) zwanej dalej p.p.s.a. stanowi, że: "Skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności."

Z kolei z mocy art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. "Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę".

Z mocy art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego.

Odnosząc treść tych przepisów do rozpoznawanej sprawy wskazać należy, że skarżący skorzystał ze swych uprawnień procesowych i złożył oświadczenie, że cofa skargę i wnosi o zwrot wpisu. Sąd dokonał kontroli tego oświadczenia w oparciu o cytowany art. 60 ustawy p.p.s.a. i stwierdził, że cofnięcie skargi nie zmierza do obejścia prawa, ani też nie spowoduje utrzymania w mocy aktu dotkniętego wadą nieważności.

Mając na uwadze powyższe na mocy art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 oraz art. 232 § 1 p.p.s.a. należało orzec jak w sentencji postanowienia tj. umorzyć postępowanie sądowe i zwrócić stronie skarżącej kwotę 500 zł tytułem uiszczonego wpisu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.