Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1789606

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 12 sierpnia 2015 r.
III SA/Gl 105/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Brandys-Kmiecik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług w kwestii wniosku o przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych postanawia:

1.

zwolnić skarżącego z obowiązku uiszczenia każdorazowej opłaty sądowej w części przekraczającej kwotę 100 (sto) złotych,

2.

odmówić przyznania prawa pomocy w pozostałej części.

Uzasadnienie faktyczne

W treści skargi pełnomocnik zamieścił dodatkowy wniosek o zwolnienie skarżącego z należnego wpisu sądowego. Powyższe rozszerzono na druku urzędowego formularza, gdzie jako zakres żądania wskazano zwolnienie od kosztów sądowych. W jego motywach powołano się na długotrwałą i przewlekłą chorobę skarżącego, która zmusiła go do zawieszenia prowadzonej działalności. Dlatego jedynym źródłem jego utrzymania jest renta w wysokości 839,54 zł. Ponieważ z kwoty tej nie jest w stanie spłacać zaciągniętych kredytów rzędu 254 tys. zł, bank wypowiedział mu umowę.

Jako uzupełnienie podanych wyżej danych do akt sprawy przedłożono: akt notarialny z (...) r., z którego ustalono, że mieszkanie, w którym skarżący zamieszkuje nabyli J. i E. Z., działający przez M. S. Jego powierzchnia wynosi 32,53 m2. Natomiast należne opłaty obejmują: podatek od nieruchomości (24,00 zł rata), wodę (162,12 zł), czynsz (209,57 zł), telefon, internet i TV (120,49 zł) oraz energię elektryczną (469,95 zł). Dodatkowo nadesłano wydruk z CEIDG o zawieszeniu prowadzonej przez skarżącego działalności gospodarczej, decyzję w sprawie przyznania renty w kwocie 723,98 zł netto, dowody ponoszonych w 2014 r. na leczenie i zakup leków wydatków, zawiadomienie o zajęciu świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego, zeznanie o wysokości poniesionej w 2013 r. straty rzędu 1.122.131,58 zł, roczne obliczenie podatku przez organ rentowy PIT-40A, harmonogramy spłaty kredytów w łącznej kwocie 400.500,00 zł, których raty wynoszą łącznie 7.538,80 zł, pismo z (...) r. odmawiające zawieszenia spłaty kredytów z uwagi na posiadane zadłużenie, zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego i zakazie wypłat, decyzję o czasowym zarejestrowaniu pojazdu marki MERCEDES-BENZ rocznik 2004, z której ustalono, że współwłaścicielami samochodu wspólnie ze skarżącym są: S. i M. D. oraz S. K. R. Jego wartość według cen podanych w katalogu OTOMOTO szacuje się od 13.900,00 zł do 21.900,00 zł.

Postanowieniem z 14 maja 2015 r. referendarz sądowy odmówił prawa pomocy.

Postanowienie to zostało następnie zaskarżone sprzeciwem. W sprzeciwie tym zawarto polemikę z uzasadnieniem postanowienia referendarza.

Sprawozdawca zarządzeniem z 11 maja 2015 r. wezwał pełnomocnika skarżącej pełnomocnika skarżącej do uzupełnienia i uprawdopodobnienia-w terminie 10 dni od daty doręczenia wezwania - danych zawartych we wniosku o przyznanie prawa pomocy w szczególności poprzez podanie faktycznych adresów A., M. i M. S. oraz J. Z. wraz z wyjaśnieniem powodu ich zameldowania na pobyt stały pomimo zamieszkiwania pod wspólnym adresem ze skarżącym oraz przedłożenie oświadczenia brata skarżącego, K.S. o rodzaju i wysokości udzielanej skarżącemu pomocy.

W odpowiedzi na to wezwanie pełnomocnik skarżącego wskazała faktyczne adresy podanych wyżej osób oraz dołączyła oświadczenie brat skarżącego o udzielanej pomocy.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Na wstępie należy wyjaśnić, iż zgodnie z art. 260 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - zwanej dalej w skrócie "p.p.s.a." - w razie wniesienia sprzeciwu, który nie został odrzucony, zarządzenie lub postanowienie, przeciwko któremu został on wniesiony, traci moc, a sprawa będąca przedmiotem sprzeciwu podlega rozpoznaniu przez Sąd na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie takie przysługuje zażalenie. Zatem kwestia przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych podlega rozpoznaniu przez Sąd.

Stosownie do art. 243 § 1 p.p.s.a. - stronie na jej wniosek może być przyznane prawo pomocy. Z kolei zgodnie z art. 245 § 1 p.p.s.a., prawo pomocy może zostać udzielone w zakresie częściowym lub całkowitym.

Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 2 p.p.s.a.). Z kolei prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub części (...) lub obejmuje tylko ustanowienie fachowego pełnomocnika w osobie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 3 p.p.s.a.).

Przenosząc powyższe rozważania prawne na grunt rozpoznawanej sprawy podnieść przyjdzie, że skarżący wykazał iż zasługuje on na przyznanie prawa pomocy jedynie w części. Z cała pewnością nie jest on w stanie uiścić pełnej kwoty wpisu w sprawie, wynoszącego 100.000 złotych. Jednak ponieważ otrzymuje on stały dochód w postaci renty i korzysta z pomocy brata, może stanie uiścić kwotę 100 złotych, stanowiącą zarazem minimalną kwotę wpisu, jaka może być pobrana w postępowaniu przed sądem administracyjnym.

Mając powyższe na uwadze, Sąd postanowił jak w sentencji, działając na podstawie art. 260 p.p.s.a. w związku z art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.