Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1789599

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 12 sierpnia 2015 r.
III SA/Gl 1025/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Wiesner na posiedzeniu niejawnym.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2015 r. sprawy ze skargi G. B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej w kwestii wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji postanawia: oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

G. B. reprezentowany przez fachowego pełnomocnika - adwokata K. M. w skardze złożonej pismem z dnia (...) r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia z dnia (...) r., nr (...) utrzymująca w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w R. z dnia (...) r., nr (...), wymierzającą Stronie skarżącej karę pieniężną w kwocie (...) zł za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry, zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - zwanej dalej p.p.s.a.) po przekazaniu sądowi skargi może on na wniosek strony skarżącej wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Zaakcentować należy, że zastosowanie instytucji wstrzymania wykonania może nastąpić jedynie wtedy, gdy ujawnione zostaną okoliczności uzasadniające zastosowanie tej instytucji prawnej, albowiem zasadą jest wykonywanie zaskarżonych aktów, zwłaszcza decyzji administracyjnych. Ponadto wskazać trzeba, że obowiązek przedstawienia okoliczności, które pozwolą sądowi na dokonanie oceny, czy spełnione są przesłanki uzasadniające wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności spoczywa na wnioskodawcy.

Dla wykazania, że zachodzi niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, strona ma obowiązek uprawdopodobnić istnienie konkretnych i obiektywnych okoliczności pozwalających przyjąć, że wstrzymanie wykonania aktu jest zasadne. Nie wystarcza jedyne złożenie wniosku, a nawet przytoczenie w jego uzasadnieniu okoliczności, które teoretycznie mogą pojawić się na etapie wykonania decyzji. Twierdzenia strony o niebezpieczeństwie spowodowania trudnych do odwrócenia skutków w wypadku wykonania decyzji, powinny zostać poparte dokumentami, które uwiarygodniłyby sytuację skarżącego (por. postanowienie NSA z dnia 18 października 2011 r., II GSK 1799/11, LEX nr 965117).

Nadto podkreślić trzeba, że Sąd nie bada zasadności samej skargi na etapie rozpoznania wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej, a katalog przesłanek warunkujących wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia jest zamknięty. (por postanowienie NSA z dnia 3 listopada 2011 r., II OZ 1047/11, LEX nr 984678).

Sąd stwierdził, iż okoliczności pozwalające na uwzględnienie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji nie zostały przez Stronę skarżącą w rozpoznawanej sprawie wykazane. Skarżący - G. B. uzasadnił wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji faktem realnego niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody i spowodowania niemożliwych do odwrócenia skutków związanych z wykonaniem decyzji. Podniósł, że egzekucja kwoty (...) zł przed rozpoznaniem skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach spowoduje, że skarżący nie będzie miał środków na utrzymanie córek, które są na jego wyłącznym utrzymaniu i zależne wyłącznie od osiągniętych przez niego dochodów. Zdaniem pełnomocnika Skarżącego w związku z większa ilość postępowań o ukaranie G. B. karą pieniężna w wysokości (...) zł za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry wykonanie tych kar przed rozpoznaniem skarg przez Sąd spowoduje, iż G. B. starci płynność finansową, popadnie w długi, a jego firma upadnie.

Należy podkreślić, że Skarżący nie przedstawił żadnej dokumentacji, która dowodziłaby, że istotnie przesłanki do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji zostały spełnione. Wskazać trzeba, że obowiązkiem wnioskodawcy jest wykazanie, że na skutek zapłaty spornej kwoty grozi mu szkoda, której rozmiary przekraczają zwykłe następstwa wydanej decyzji, bądź też, że do odwrócenia skutku jej wykonania nie wystarczy zwrot wyegzekwowanej należności wraz z odsetkami.

Sąd stanął na stanowisku, iż w niniejszej sprawie sytuacja finansowa Strony skarżącej nie została w żaden sposób zobrazowana, albowiem dokumenty źródłowe wskazujące na konkretne dane liczbowe nie zostały nadesłane. Nie można było, zatem ustalić, jakie aktualnie Strona skarżąca osiąga dochody, jakim majątkiem dysponuje i jaki poniesie ewentualny uszczerbek. W tej sytuacji Sąd nie miał podstaw by przyjąć, że wykonanie zaskarżonej decyzji może wyrządzić Stronie skarżącej znaczną szkodę lub spowodować trudne do odwrócenia skutki. Na istnienie tych okoliczności nie wskazuje również analiza akt sprawy, albowiem każda decyzja zobowiązująca do uiszczenia należności pieniężnych pociąga za sobą dolegliwość rodzącą określony skutek faktyczny w finansach zobowiązanego do ich uiszczenia. Nie jest to, więc sytuacja, która sama z siebie uzasadnia zastosowanie wyjątkowego rozwiązania prawnego, jakim jest ochrona tymczasowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Sąd na mocy art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a. orzekł jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.