Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1789597

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 7 lipca 2015 r.
III SA/Gl 1009/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Apollo.

Sędziowie WSA: Agata Ćwik-Bury, Marzanna Sałuda (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lipca 2015 r. przy udziale - sprawy ze skargi Gminy R. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Gmina R. w dniu (...) r. złożyła do Dyrektora Izby Skarbowej w K. działającego z upoważnienia Ministra Finansów wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie potwierdzenia prawidłowości stanowiska, zgodnie z którym w sytuacji opisanej w stanie faktycznym, w przypadku przeniesienia z moc prawa własności nieruchomości z Gminy na Skarb Państwa:

1. Gmina nie występuje w charakterze podatnika VAT;

2. Utrata własności nieruchomości przez Gminę na rzecz Skarbu Państwa nie stanowi odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu ustawy o VAT, gdyż pomimo przejścia prawa własności prawo do rozporządzania daną nieruchomością jak właściciel, ekonomiczne władztwo nad nieruchomościami pozostaje nadal po stronie Gminy;

3. Nie dochodzi do powstania obowiązku podatkowego w zakresie VAT, gdyż Gmina nie otrzymuje ani w całości, ani w części zapłaty odszkodowania należnego jej z tytułu utraty własności nieruchomości.

Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia (...) r. nr (...) stwierdził, iż stanowisko Gminy R. w odniesieniu do wszystkich trzech kwestii wskazanych we wniosku o wydanie indywidualnej, pisemnej interpretacji prawa podatkowego jest nieprawidłowe. W szczególności Minister Finansów uznał, iż przeniesienie prawa własności nieruchomości z nakazu władzy publicznej w zamian za odszkodowanie, do którego zapłaty jest zobowiązany Prezydent miasta na prawach powiatu wskazywany przez Wojewodę w decyzji określającej kwoty odszkodowań należnych Gminie z tytułu wywłaszczenia stanowi dostawę towarów w rozumieniu w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Pismem z dnia (...) r. Gmina R. reprezentowana przez doradcę podatkowego T. R. wniosła skargę na wskazaną interpretację indywidualną. Pełnomocnik strony skarżącej opisanej interpretacji zarzucił między innymi naruszenie:

- art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 20111 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. - zwana dalej ustawa o VAT) poprzez błędne uznanie, iż pozbawienie z mocy prawa własności nieruchomości należącej do Gminy na rzecz Skarbu Państwa stanowi odpłatną dostawę podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT pomimo, iż zdarzenie to nie skutkuje przeniesieniem władztwa ekonomicznego nad nieruchomością oraz nie ma charakteru odpłatnego.

- art. 15 ust. 1 i 6 ustawy o VAT oraz 2 ust. 1 (a) Dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej poprzez błędne przyjęcie, że Gmina występuje w charakterze podatnika VAT w przypadku, gdy na skutek wydanej decyzji administracyjnej traci z mocy prawa własność nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. W odpowiedzi na skargę dnia (...) r. organ wniósł o oddalenie skargi złożonej przez Gminę R.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej p.p.s.a.) sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Postanowieniem z dnia 12 lutego 2015 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I FSK 1857/13 (publ. https://cbois.nsa.gov.pl) Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1270 z późn. zm.) przedstawił do rozpoznania składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wyłaniające się na tle rozpoznawanej sprawy następujące zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: "Czy przeniesienie prawa własności nieruchomości z nakazu władzy publicznej w zamian za odszkodowanie, którego ekonomiczny ciężar (w tym ciężar uiszczenia podatku) poniesie wywłaszczony, można uznać za czynność opodatkowaną w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)?

Mając na uwadze powyższe, Sąd uznał, że problem prawny przedstawiony przez skład orzekający do rozpoznania składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego do rozstrzygnięcia na drodze uchwały ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.

Zatem biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności faktyczne i prawne, działając w oparciu o art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., zawiesił z urzędu niniejsze postępowanie do czasu podjęcia przez NSA stosownej uchwały w przedmiocie zagadnienia przedstawionego w powyższym postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.