III SA/Gd 919/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3112051

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 21 stycznia 2021 r. III SA/Gd 919/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Mierzejewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w (...) z dnia 7 lipca 2020 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach bez koncesji postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 2 września 2020 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wpłynęła skarga "A" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w (...) z dnia 7 lipca 2020 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach bez koncesji. W skardze zawarty został wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

W dniu 2 listopada 2020 r. doręczono skarżącej wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przyznanie prawa pomocy, które pozostało bez odpowiedzi.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 23 listopada 2020 r. Spółka została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 3.000 zł. W wydanym zarządzeniu określono termin na jego wykonanie wynoszący siedem dni oraz rygor odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu został doręczony skarżącej w dniu 27 listopada 2020 r. (potwierdzenie odbioru - k. 28 akt sądowych).

W zakreślonym terminie wymagany wpis od skargi nie został uiszczony, co potwierdza notatka urzędowa z dnia 20 stycznia 2021 r. sporządzona przez Oddział Finansowo - Budżetowy WSA w Gdańsku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

Skutki nieuiszczenia wpisu od skargi reguluje z kolei art. 220 § 3 powyższej ustawy stanowiąc, że skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi zostało skutecznie doręczone stronie skarżącej i pozostało bez odpowiedzi.

Z tego też względu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku działając na podstawie art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zobligowany był wniesioną skargę odrzucić, o czym orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.