III SA/Gd 916/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3131046

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 17 stycznia 2019 r. III SA/Gd 916/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Mierzejewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Gazety Regionalnej na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) z dnia 26 września 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zatwierdzenia regulaminu strzelnicy postanawia: na podstawie art. 111 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) połączyć niniejszą sprawę o sygn. akt III SA/Gd 916/18 ze skargi "A" Gazety Regionalnej na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) z dnia 26 września 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zatwierdzenia regulaminu strzelnicy ze sprawą o sygn. akt III SA/Gd 915/18 ze skargi Prokuratora Rejonowego (...) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) z dnia 26 września 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zatwierdzenia regulaminu strzelnicy w celu ich łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia oraz prowadzić je dalej pod sygnaturą III SA/Gd 915/18.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.