Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2195230

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 19 stycznia 2017 r.
III SA/Gd 886/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Orłowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi r. D. i W. D. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) z dnia 30 września 2015 r. Nr (...) w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie podziału nieruchomości postanawia: odrzucić zażalenie R. D. i W. D. z dnia 20 grudnia 2016 r. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15 listopada 2016 r., sygn. akt III SA/Gd 886/15 odrzucające zażalenie R. i W. (...) D. z dnia 30 maja 2016 r.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 20 grudnia 2016 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wpłynęło zażalenie R. i D. małż. D. datowane na dzień 10 grudnia 2016 r. na w/opisane postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15 listopada 2016 r., sygn. akt III SA/Gd 886/15 o odrzuceniu zażalenia skarżących na postanowienie tut. Sądu z dnia 30 maja 2016 r.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 23 grudnia 2016 r. strona skarżąca została wezwana do nadesłania 13 egzemplarzy odpisu zażalenia celem przesłania pozostałym stronom.

Strona skarżąca została pouczona, że nieusunięcie braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje odrzucenie zażalenia.

Przesyłka zawierająca wezwanie nie została odebrana przez skarżących, a z adnotacji doręczyciela poczty na kopertach z dnia 29 grudnia 2016 r. wynika, że adresaci - oddzielnie R. D. i W. D.- odmówili przyjęcia przesyłki. Tym samym termin do usunięcia braków zażalenia bezskutecznie upłynął z dniem 5 stycznia 2017 r.

Zgodnie z art. 178 w zw. z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej - p.p.s.a.) Sąd odrzuca skargę, której braków formalnych strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie, a stosownie do art. 197 § 2 p.p.s.a. do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej.

Mając na uwadze treść przytoczonych przepisów oraz wskazane okoliczności faktyczne, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił zażalenie, o czym orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.