Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1660571

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 26 marca 2015 r.
III SA/Gd 804/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Sudoł.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.F. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 25 lipca 2014 r. Nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego z naruszeniem prawa postanawia: odrzucić zażalenie skarżącego na postanowienie z dnia 16 lutego 2015 r., sygn. akt III SA/Gd 804/14, o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 16 lutego 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 18 grudnia 2014 r., sygn. akt III SA/Gd 804/14.

Postanowienie zostało doręczone stronie w dniu 23 lutego 2014 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru, - k. 55 akt sądowych).

Skarżący wniósł zażalenie na powyższe zarządzenie w dniu 3 marca 2015 r. (dowód: data stempla pocztowego na kopercie, - k. 57 akt sądowych).

Zażalenie na postanowienie z dnia 16 lutego 2015 r. nie może być merytorycznie rozpoznane, z uwagi na przekroczenie przez stronę terminu do wniesienia zażalenia.

Zgodnie z art. 194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) dalej jako - p.p.s.a.) zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia.

Jak wynika z akt sądowych, postanowienie zostało doręczone stronie w dniu 23 lutego 2015 r. wraz z prawidłowym pouczeniem o terminie i sposobie złożenia zażalenia. Natomiast zażalenie na to postanowienie skarżący wniósł w dniu 3 marca 2015 r., a więc po upływie ustawowego terminu.

Z uwagi na datę doręczenia postanowienia, ostatnim dniem do wniesienia zażalenia był bowiem dzień 2 marca 2015 r.

Na mocy 178 p.p.s.a. w zw. z art. 197 § 2 tej ustawy Wojewódzki Sąd Administracyjny ma obowiązek odrzucić na posiedzeniu niejawnym zażalenie na postanowienie, wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Wobec wniesienia zażalenia po terminie, Wojewódzki Sąd Administracyjny na mocy art. 178 w zw. z art. 194 § 2 p.p.s.a. zobligowany był zażalenie odrzucić, o czym orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.