Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1981944

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 4 grudnia 2015 r.
III SA/Gd 798/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kowalik-Grzanka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 21 sierpnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku decyzję Dyrektora Izby Celnej, utrzymującą w mocy decyzję z dnia 20 maja 2015., w której organ cofnął zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie urządzania i prowadzenia gier na automatach o niskich wygranych na terenie województwa pomorskiego.

W skardze zawarty został wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

W uzasadnieniu wniosku wskazano, że wykonanie zaskarżonej decyzji oznaczać będzie faktyczną, trudną do odwrócenia utratę przez spółkę prawa do organizowania gier we wszystkich tych punktach i fizyczną likwidację wszystkich punktów gier ujętych w uchylonym zezwoleniu. Obok działań logistycznych (fizyczne wyłączenie działających tam automatów, wywiezienie ich do innych punktów gier lub do magazynu), wiązałoby się to także z obowiązkiem podjęcia przez spółkę szeregu czynności administracyjnych, m.in. zgłoszenia wycofania automatów z punktów gier i przemieszczenia ich w inne miejsce. Nawet pozytywne rozpatrzenie skargi nie da skarżącej możliwości natychmiastowego powrotu do prowadzenia działalności w tych punktach, gdyż ponowne ich uruchomienie wymagać będzie działań zarówno logistycznych (np. fizyczne przywiezienie automatów do punktu gier) jak i administracyjnych (przede wszystkim zgłoszenia przemieszczenia automatów do przedmiotowego punktu gier i zgłoszenia zamiaru uruchomienia tam działalności). Zgłoszenie wszczyna zaledwie procedurę urzędowego sprawdzenia owego punktu, realizowaną przez władzę celną. Jest to odrębne postępowanie, kończące się stosownym orzeczeniem zatwierdzającym lub odmawiającym zatwierdzenia akt weryfikacyjnych owych punktów gier, a więc wyrażeniem zgody na ich uruchomienie albo odmową takiej zgody. Natomiast ewentualne uchylenie przez sąd zaskarżonej decyzji nie sprawi, że sytuacja skarżącej wróci do stanu sprzed wydania orzeczenia w drugiej instancji (tekst jedn.: gdy punkt gier był aktywny), a co najwyżej umożliwi spółce podjęcie starań o jego "reaktywację", przy czym jej wynik nie jest wiadomy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

W świetle art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej w skrócie "p.p.s.a.") po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Stosownie do powyżej wskazanej regulacji zaistnienie chociażby jednej z wymienionych przesłanek uzasadnia wstrzymanie zaskarżonego aktu.

Zaistnienie przesłanek, które uzasadniają udzielenie przez sąd administracyjny tzw. ochrony tymczasowej winno być wykazane przez wnioskodawcę. Dla spełnienia przesłanek z powołanego przepisu p.p.s.a. wystarczające jest prawdopodobieństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

W niniejszej sprawie Sąd uznał, iż wniosek skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji zasługuje na uwzględnienie.

Należy podkreślić, że rozpatrując wniosek skarżącej Sąd nie badał skargi co do jej istoty, lecz oceniał ryzyko wystąpienia okoliczności uzasadniających wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, tj. niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody i spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

W ocenie Sądu, w świetle przedstawionych przez skarżącą okoliczności, należy podzielić pogląd skarżącej spółki co do możliwości wystąpienia trudnych do odwrócenia skutków, jak i wystąpienia znacznej szkody w następstwie wykonania decyzji.

Skarżąca wskazała, że wykonanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych spowoduje realne zagrożenie dla jej funkcjonowania. Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie i urządzanie gier na automatach o niskich wygranych na terenie województwa pomorskiego doprowadzi do braku możliwości urządzania gier na automatach o niskich wygranych, a tym samym braku możliwości osiągania dochodów. Realnie zmniejszą się więc dochody spółki. Uzyskanie pozytywnego dla spółki orzeczenia sądu przy jednoczesnym braku wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji nie oznaczałoby możliwości automatycznego podjęcia działalności na dotychczasowych zasadach. Wiązałoby się to niewątpliwie z koniecznością podjęcia szeregu działań zarówno logistycznych jak i administracyjnych. Wskazane okoliczności mogą być kwalifikowane jako trudne do odwrócenia skutki w rozumieniu art. 61 § 3 p.p.s.a.

Wobec powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku działając na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.