Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1981940

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 20 listopada 2015 r.
III SA/Gd 781/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Felicja Kajut.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 28 lipca 2015 r. nr (...) w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

E. O. reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 28 lipca 2015 r. nr (...), wydaną w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Do skargi załączono pełnomocnictwo do reprezentowania wyżej wymienionej skarżącej "w sprawie skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 28 lipca 2015 r., (...)".

Pismem z dnia 12 października 2015 r. Sąd wezwał pełnomocnika skarżącej do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez złożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi. W wezwaniu określono termin 7 dni oraz rygor odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie zostało wysłane na adres kancelarii adwokackiej podany w skardze. Mimo dwukrotnego awizowania przesyłka została zwrócona do Sądu w dniu 2 listopada 2015 r. - jako nie podjęta w terminie. Sąd uznał, że została ona prawidłowo doręczona w dniu 29 października 2015 r. w trybie art. 73 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W zakreślonym terminie pełnomocnik skarżącej nie uzupełnił braków formalnych skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej: "p.p.s.a.", sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Stosownie do art. 34 p.p.s.a. strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Przy czym zgodnie z art. 37 § 1 zd. 1 p.p.s.a. pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa.

Należy zwrócić uwagę, że załączone do skargi pełnomocnictwo adwokata nie spełnia warunków określonych w art. 36 p.p.s.a. Przepis ten stanowi, że pełnomocnictwo może być:

1)

ogólne - do prowadzenia spraw przed sądami administracyjnymi;

2)

do prowadzenia poszczególnych spraw;

3)

do niektórych tylko czynności w postępowaniu.

Z uwagi na treść tej regulacji w orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, że pełnomocnictwo do występowania w sprawie sądowoadministracyjnej musi zawierać w swojej treści m.in. upoważnienie do występowania przed sądem administracyjnym lub sądami administracyjnymi (por. postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 28 października 2015 r. sygn. akt I SA/Gd 1469/15, postanowienie tego sądu z dnia 28 maja 2015 r. sygn. akt II SA/Gd 152/15, czy postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 października 2015 r. sygn. akt II GSK 2169/15, wszystkie publikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych). W orzecznictwie prezentowany jest również pogląd, że umocowaniem do reprezentowania mocodawcy przed wojewódzkim sądem administracyjnym jest pełnomocnictwo, które zawiera zwrot o upoważnieniu do reprezentowania przed sądami (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 kwietnia 2015 r. sygn. akt II FZ 342/15, publ. w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych). Brak w treści pełnomocnictwa, którejś z wyżej wskazanych formuł skutkuje wezwaniem pełnomocnika osoby skarżącej do uzupełnienia braków formalnych w trybie art. 49 § 1 p.p.s.a.

W rozpatrywanej sprawie pełnomocnik skarżącej złożył przy skardze pełnomocnictwo, w którym brak jest stwierdzenia, że obejmuje ono upoważnienie do reprezentowania skarżącej w postępowaniu przed sądem/sądami administracyjnymi, co w świetle powyższych uwag jest niezbędne. Mimo wezwania sądu ten brak formalny skargi nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie.

Wobec wskazanych okoliczności Sąd, na mocy art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., zobligowany był skargę odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.