Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2583656

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 26 listopada 2018 r.
III SA/Gd 778/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Dominiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Spółki Akcyjnej w Ł. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 16 sierpnia 2018 r., nr (...) w przedmiocie weryfikacji zgłoszenia celnego co do klasyfikacji taryfowej towaru i długu celnego postanawia

I.

odrzucić skargę;

II.

zwrócić skarżącej "A" Spółce Akcyjnej w Ł. wpis od skargi w kwocie 100 (sto) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

"A" Spółka Akcyjna w Ł. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 16 sierpnia 2018 r., nr (...) w przedmiocie weryfikacji zgłoszenia celnego co do klasyfikacji taryfowej towaru i długu celnego.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 29 października 2018 r., na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302; dalej jako p.p.s.a.), stosownie do § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), zobowiązano skarżącą spółkę do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 100 zł.

W dniu 6 listopada 2018 r. doręczono skarżącej wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi (k. 44). Skarżąca w zakreślonym terminie (który minął w dniu 13 listopada 2018 r.) nie uczyniła zadość wezwaniu sądu - wpis został uiszczony po terminie - w dniu 14 listopada 2018 r.

Powyższa okoliczność oznacza, że wniesiona skarga nie została opłacona w przepisanym terminie. Uiszczenie wpisu po terminie jest bowiem równoznaczne z nieuiszczeniem wpisu w ogóle i wywołuje takie same skutki procesowe jak brak wpisu.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zobligowany był odrzucić wniesioną skargę na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., o czym orzeczono jak w pkt I sentencji postanowienia.

Rozstrzygnięcie w przedmiocie zwrotu skarżącej kwoty 100 zł (pkt II sentencji postanowienia) znajduje swoje oparcie w art. 232 § 1 pkt 1) ww. ustawy, stosownie do którego sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.