Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2043421

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 16 maja 2016 r.
III SA/Gd 76/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Dominiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. M. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 26 listopada 2015 r. nr (...) w przedmiocie długu celnego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Postępowanie przed sądami administracyjnymi regulowane jest przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako p.p.s.a.).

Stosownie do art. 53 § 1 p.p.s.a. skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Z dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy w postaci:

- potwierdzenia odbioru przesyłki zawierającej zaskarżoną decyzję o numerze nadawczym (...) podpisanego przez A. B. - pracownika Kancelarii Adwokackiej adw. S. M. będącego pełnomocnikiem R. M. (k. 59 i 59v);

- kopii dziennika nadawczego prowadzonego przez Izbę Celną z wpisami w wyszczególnionych pozycjach dla liczby porządkowej 2 (adresat: "adw. S. M. Kancelaria Adwokacka") oraz (numer nadawczy: "(...)") - (k. 65);

- informacji z dnia 5 lutego 2016 r. sporządzonej dla Izby Celnej przez (...) S.A. w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji przesyłki o numerze nadawczym (...) (k.56) wynika, że zaskarżona decyzja Dyrektora Izby Celnej z dnia 26 listopada 2015 r. nr (...) została doręczona pełnomocnikowi skarżącego pod nr przesyłki (...) w dniu 27 listopada 2015 r.

W pisemnym oświadczeniu z dnia 5 kwietnia 2016 r. (k. 69) skarżący R. M. oraz jego pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym adw. S. M. w piśmie skierowanym do skarżącego z dnia 4 kwietnia 2016 r. twierdzą, że przesyłka o nr pocztowym (...) kierowana była do M. H., zaś zaskarżoną decyzję pełnomocnik skarżącego otrzymał przesyłką zarejestrowaną pod nr nadawczym (...) w dniu 30 listopada 2015 r.

Twierdzenia te pozostają jednak w sprzeczności nie tylko z dokumentami powołanymi powyżej, ale także i z potwierdzeniem odbioru przesyłki o nr (...), nadesłanym przez Dyrektora Izby Celnej, z którego wynika, że przesyłka ta kierowana była do M. H. i została przez niego odebrana 30 listopada 2015 r., co potwierdził własnoręcznym podpisem (k.79). Dokument ten pozostaje w zgodności z kopią dziennika nadawczego przedłożoną przez Dyrektora Izby Celnej, z której wynika, że przesyłkę o numerze nadawczym (...) skierowano do M. H. W tej sytuacji wydruk z systemu śledzenia (trackingu) tej przesyłki pozostaje bez znaczenia dla sprawy, gdyż potwierdza jedynie odebranie przesyłki przez osobę nie będącą skarżącym w niniejszej sprawie (M. H.).

W świetle wyżej przedstawionych dokumentów nie sposób uznać, że skarżący obalił wynikające z powołanych na wstępie dokumentów domniemanie, że zaskarżona decyzja została prawidłowo doręczona jego pełnomocnikowi - adwokatowi S. M. w dniu 27 listopada 2015 r.

Ostatnim dniem terminu do wniesienia skargi był w tej sytuacji poniedziałek 28 grudnia 2015 r. (trzydziesty dzień terminu wypadał bowiem w niedzielę 27 grudnia 2015 r.)

Z uwagi na to, że skarga nadana została w urzędzie pocztowym w dniu 29 grudnia 2015 r., uznać należało, że nastąpiło to po upływie ustawowego terminu.

Obligowało to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku do odrzucenia wniesionej skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., o czym orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.