Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1785578

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 10 września 2015 r.
III SA/Gd 7/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Dominiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 10 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym spraw ze skarg I. T. i K. T. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 12 listopada 2014 r. nr (...)' z dnia 12 listopada 2014 r. nr (...), z dnia 12 listopada 2014 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku okresowego postanawia odrzucić wniosek pełnomocnika skarżących o przywrócenie terminu do złożenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 16 kwietnia 2015 r.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2015 r. (sygn. akt III SA/Gd 7/15) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargi I. T. i K. T. na wyżej wymienione decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 12 listopada 2015 r. w przedmiocie zasiłku okresowego.

Postanowieniem z dnia 8 czerwca 2015 r. referendarz sądowy przyznał skarżącym prawo pomocy w zakresie ustanowienia adwokata.

Pismem z dnia 15 lipca 2015 r. ustanowiony z urzędu pełnomocnik skarżących złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od ww. wyroku z dnia 16 kwietnia 2015 r. podnosząc, że o wyznaczeniu go do niniejszej sprawy dowiedział się po uprawomocnieniu się wyroku. Do wniosku dołączył opinię o bezzasadności wniesienia skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (jt. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), sąd na wniosek strony postanowi przywrócenie terminu, jeżeli nie dokonała ona w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy.

Z powyższego wynika, że warunkiem koniecznym do przywrócenia terminu jest stwierdzenie jego uchybienia.

Nie jest możliwe uchybienie terminu, którego ustawa nie przewiduje.

Taka sytuacja zachodzi zaś w niniejszej sprawie, ponieważ w dacie złożenia przedmiotowego wniosku nie obowiązywała regulacja określająca termin do złożenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej (por.m.in.: postanowienia WSA w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2014 r., sygn. akt I SA/Sz 114/13 oraz WSA w Warszawie z dnia 7 maja 2015 r. sygn. akt VII SA/Wa 1146/14 - publ. w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych).

Zgodnie z art. 88 p.p.s.a. spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

W tej sytuacji Sąd - na podstawie art. 88 p.p.s.a. - orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.