III SA/Gd 693/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3051665

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 14 września 2020 r. III SA/Gd 693/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Mierzejewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 14 września 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. M. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...). z dnia 30 marca 2020 r. nr (...) w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oraz stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie dotyczącej skierowania na badania psychologiczne postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 13 lipca 2020 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wpłynęła przekazana przez organ skarga A. M. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia 30 marca 2020 r. nr (...) w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oraz stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie dotyczącej skierowania na badania psychologiczne.

Z uwagi na stwierdzone braki formalne skargi, polegające na jej niepodpisaniu, niepodaniu numeru PESEL skarżącego oraz niedołączeniu pełnomocnictwa procesowego do występowania w imieniu skarżącego przed sądami administracyjnymi, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III WSA w Gdańsku z dnia 14 lipca 2020 r. wezwano pełnomocnika skarżącego do ich uzupełnienia pod rygorem odrzucenia skargi, zakreślając ku temu termin 7- dniowy. Jednocześnie, wobec stwierdzenia, że nie dokonano wpłaty wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 złotych, wezwano pełnomocnika skarżącego do jego uiszczenia pod rygorem odrzucenia skargi, wyznaczając taki sam termin na dokonanie czynności.

Stosowne wezwania zostały skutecznie doręczone pełnomocnikowi skarżącego w dniu 3 sierpnia 2020 r. (z.p.o. w aktach sądowych - k. 14).

Pismem z dnia 10 sierpnia 2020 r. pełnomocnik skarżącego uzupełnił braki formalne skargi.

Wpis sądowy od skargi nie został uiszczony, co potwierdza notatka urzędowa sporządzona przez Oddział Finansowo - Budżetowy WSA w Gdańsku (k. 21 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Stosownie do art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej powoływanej w skrócie jako "p.p.s.a."), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Za pismo wszczynające postepowanie uważa się m.in. skargę (art. 230 § 2 p.p.s.a.).

Z art. 219 § 1 p.p.s.a. wynika z kolei, że opłatę sądową należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie. W przypadku nieuiszczenia opłaty sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, w związku z którym obowiązek takiej opłaty powstał. W takim przypadku, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli pismem tym jest skarga, a opłata nie została uiszczona pomimo wezwania, podlega ona odrzuceniu (art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a.).

Mając na uwadze treść wskazanych wyżej przepisów ustawy, Przewodniczący Wydziału III WSA w Gdańsku wezwał pełnomocnika skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Pomimo skutecznego doręczenia wezwania zobowiązanie nie zostało wykonane.

W tak ustalonych okolicznościach Sąd zobligowany był wniesioną skargę odrzucić, o czym orzeczono jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.