III SA/Gd 647/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2550013

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 24 września 2018 r. III SA/Gd 647/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Dominiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 24 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R.C. na rozstrzygnięcie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w G. Przedszkole nr 53 z dnia 14 maja 2018 r. w przedmiocie odmowy przyjęcia do przedszkola postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

R. C. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na rozstrzygnięcie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w G. Przedszkole nr (...) z dnia 14 maja 2018 r. w przedmiocie odmowy przyjęcia do Przedszkola nr (...) w G.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 21 sierpnia 2018 r., na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, stosownie do § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.), zobowiązano skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 200 zł.

W zarządzeniu zakreślono termin 7 dni na jego wykonanie oraz rygor odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie doręczono skarżącej w dniu 28 sierpnia 2018 r. Skarżąca w zakreślonym terminie nie uczyniła zadość wezwaniu sądu i nie uiściła wpisu sądowego.

W tej sytuacji, z uwagi na treść art. 220 § 3 p.p.s.a., zgodnie z którym skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu, Sąd skargę odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.