Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2855907

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 27 października 2014 r.
III SA/Gd 628/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Orłowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 27 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 29 października 2013 r. nr (...) w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia podjąć zawieszone postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.