Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1831184

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 16 października 2015 r.
III SA/Gd 622/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Hyla.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 16 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K., na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 23 czerwca 2015 r., sygn. akt (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

J. K. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 23 czerwca 2015 r., sygn. akt SKO (...) utrzymującą w mocy decyzję Starosty z dnia 16 czerwca 2014 r., którą organ orzekł o zatrzymaniu J. K. prawa jazdy kat. B wydanego w dniu 30 grudnia 2000 r. przez Starostę.

W skardze skarżący zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Wskazał, iż jej wykonanie spowoduje niebezpieczeństwo wyrządzenia mu znacznej szkody i spowoduje trudne do odwrócenia skutki tj. spowoduje, że skarżący nie będzie w stanie realizować opieki nad niepełnosprawnym synem. Wyjaśnił, iż prawo jazdy jest mu niezbędne, aby dowozić syna do przedszkola oraz na liczne zajęcia rehabilitacyjne. Wynajęcie samochodu i kierowcy jest dla niego niemożliwe do wykonania z przyczyn finansowych i praktycznych. Skarżący do skargi dołączył orzeczenie o niepełnosprawności syna B. K., zaświadczenie z poradni dla osób z autyzmem, kartę informacyjną leczenia szpitalnego i plan dnia dotyczący opieki nad synem.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

W świetle art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako "p.p.s.a.") po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Stosownie do powyżej wskazanej regulacji zaistnienie chociażby jednej z wymienionych przesłanek uzasadnia wstrzymanie zaskarżonego aktu. Co istotne, zaistnienie przesłanek, które uzasadniają udzielenie przez sąd administracyjny tzw. ochrony tymczasowej winno być wykazane przez wnioskodawcę.

W ocenie Sądu w badanej sprawie zachodzi konieczność wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania przed sądem administracyjnym, z uwagi na niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody. Wskazane przez skarżącego okoliczności uzasadniają wstrzymanie wykonania decyzji w niniejszej sprawie, albowiem skutki, na które powołuje się skarżący mogą bowiem być zakwalifikowane do kategorii "powodujących niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody" i "trudnych do odwrócenia". Jest niewątpliwym, że wykonanie decyzji uniemożliwi skarżącemu korzystanie z własnego pojazdu i dowożenie niepełnosprawnego syna B. na liczne zajęcia rehabilitacyjne (basen i logopeda w T., hipoterapię w K., dogoterapię w G., ćwiczenia integracji sensorycznej w E., co w sytuacji przedstawionej przez skarżącego może spowodować trudne do odwrócenia skutki związane z utratą zdrowia.

Wobec powyższego Sąd na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.