Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1831177

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 5 listopada 2015 r.
III SA/Gd 615/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Paweł Mierzejewski po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. T. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Rektora z dnia 1 czerwca 2015 r. znak (...) w przedmiocie skreślenia z listy studentów postanawia przyznać wnioskodawcy prawo pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

W odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu od wniesionej skargi w kwocie 200 zł skarżący M. T. wnioskiem złożonym na urzędowym formularzu PPF zwrócił się o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Na podstawie złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 w zw. z § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach oraz na podstawie dokumentów nadesłanych w następstwie zarządzenia referendarza sądowego z dnia 22 września 2015 r. ustalono, że wnioskodawca prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe generując dochody z pracy w gospodarstwie rolnym wysokości około 600 zł miesięcznie.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem wnioskodawca nie posiada żadnych oszczędności. W skład jego majątku wchodzą nieruchomości rolne i leśne oraz około 30 - letni sprzęt wykorzystywany przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Wnioskodawca posiada nadto samochód osobowy marki Ford (rocznik 1995).

W tym stanie należało wskazać, co następuje.

Instytucja prawa pomocy uregulowana w przepisach dotyczących postępowania przed sądami administracyjnymi stanowi pomoc państwa przeznaczoną wyłącznie dla tych osób, które nie mają wystarczających środków finansowych na poniesienie kosztów prowadzonego postępowania.

W świetle art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 245 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Powyższa regulacja normatywna determinuje przyjęcie, że to na podmiocie wnoszącym o przyznanie prawa pomocy spoczywa ciężar dowodu, że znajduje się w sytuacji uprawniającej do skorzystania z prawa pomocy. Z oczywistych względów pozytywne rozstrzygnięcie w ww. zakresie zależy wyłącznie od tego, co zostanie przez podmiot wnioskujący udowodnione.

Mając na uwadze powyższe regulacje normatywne oraz okoliczności faktyczne ustalone w toku prowadzonego postępowania uznano, że wnioskodawca wykazał dostatecznie, iż na dzień wydania niniejszego postanowienia poniesienie kosztów sądowych spowodować może skutki, o których mowa w art. 246 § 1 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Za powyższą oceną przemawia zestawienie wysokości uzyskiwanych przez wnioskodawcę dochodów z gospodarstwa rolnego z koniecznymi kosztami utrzymania. Wnioskodawca wykazał przy tym w sposób dostateczny, że nie dysponuje żadnymi oszczędnościami ani też majątkiem ruchomym, którego ewentualne zbycie lub obciążenie prawem na rzecz osoby trzeciej mogłoby przynieść dochód pozwalający na pokrycie kosztów prowadzonego postępowania.

W związku z powyższym, referendarz sądowy działając na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji postanowienia, przyznając wnioskodawcy prawo pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.