Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1484434

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 17 lipca 2014 r.
III SA/Gd 612/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kowalik-Grzanka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. P. P. na decyzję Samorządowego Kolegium z dnia 14 sierpnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

K. P. P. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 14 sierpnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Postanowieniem z dnia 5 grudnia 2013 r. Sąd zawiesił postępowanie w tej sprawie.

Pismem nadanym w dniu 30 czerwca 2014 r. (data wpływu do Sądu - 15 lipca 2014 r.) skarżąca cofnęła wniesioną skargę.

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętej wadą nieważności.

Sąd stwierdził, że w niniejszej sprawie nie zachodzą wskazane wyżej okoliczności dotyczące niedopuszczalności cofnięcia skargi.

W tej sytuacji uznać należy, że skarga została skutecznie cofnięta, co stosownie do art. 161 § 1 pkt 1 ww. ustawy obliguje Sąd do umorzenia postępowania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.