Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840432

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 19 listopada 2015 r.
III SA/Gd 603/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Hyla (spr.).

Sędziowie WSA: Alina Dominiak, Elżbieta Kowalik-Grzanka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2015 r. sprawy ze skargi "A" Spółki Akcyjnej (...) na decyzję Dyrektora Izby Celnej (...) z dnia 20 maja 2015 r., nr (...) w przedmiocie zwrotu należności celnych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.