Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894592

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 17 marca 2011 r.
III SA/Gd 602/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Hyla (spr.).

Sędziowie: WSA Alina Dominiak, NSA Marek Gorski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 marca 2011 r. sprawy ze skargi L. P. na decyzję Wojewody (...) z dnia 2 listopada 2010 r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.