Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2043420

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 9 maja 2016 r.
III SA/Gd 6/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Felicja Kajut.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia 9 listopada 2015 r. nr (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy postanawia: umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

T. M. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia 9 listopada 2015 r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Starosty (...) z dnia 16 września 2015 r. nr (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy.

Z akt sprawy wynika, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...), na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), decyzją z dnia 10 grudnia 2015 r. nr (...) uwzględniło skargę w całości, uchyliło zaskarżoną decyzję Kolegium z dnia 9 listopada 2015 r. i umorzyło postępowanie przed organem pierwszej instancji w całości.

Pismem z dnia 11 lutego 2016 r. organ poinformował, iż decyzja z dnia 10 grudnia 2015 r. stała się prawomocna z dniem 4 lutego 2016 r.

Skarżący na pytanie Sądu czy w związku z wydaniem przez Kolegium decyzji w trybie autokontroli podtrzymuje swoją skargę czy też ją cofa, w piśmie z dnia 22 lutego 2016 r. oświadczył, że podtrzymuje skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Wskazać należy, że w myśl art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej: p.p.s.a.) sąd administracyjny umarza postępowanie, gdy stało się ono bezprzedmiotowe.

Podkreślenia wymaga, że bezprzedmiotowość postępowania sądowoadministracyjnego w rozumieniu powołanego przepisu zachodzi w szczególności wówczas, gdy w toku tego postępowania, a przed wydaniem wyroku, przestanie istnieć przedmiot zaskarżenia.

Sytuacja taka ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy zaskarżony akt zostanie pozbawiony bytu prawnego w rezultacie skorzystania przez organ, który go wydał, z uprawnień autokontrolnych przewidzianych w art. 54 § 3 p.p.s.a. Stosownie bowiem do tego przepisu organ, którego działanie lub bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania.

Jak wynika z akt sprawy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze skorzystało z tego trybu i w dniu 10 grudnia 2015 r. wydało decyzję nr (...), którą - działając w trybie autokontroli - na podstawie art. 54 § 3 p.p.s.a. uwzględniło skargę w całości i uchyliło zaskarżoną do tut. Sądu decyzję z dnia 9 listopada 2015 r. nr (...). Decyzja z dnia 10 grudnia 2015 r. stała się ostateczna z dniem 4 lutego 2016 r.

W tych okolicznościach, uznać należy, że z uwagi na brak przedmiotu zaskarżenia, a tym samym z uwagi na brak przedmiotu kontroli sądowej, postępowanie sądowoadministracyjne stało się bezprzedmiotowe, co uzasadnia jego umorzenie.

Z powyższych przyczyn Sąd, działając na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.