Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871668

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 10 października 2013 r.
III SA/Gd 597/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Hyla.

Sędziowie WSA: Alina Dominiak (spr.), Elżbieta Kowalik-Grzanka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 października 2013 r. sprawy ze skargi A. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) z dnia 20 maja 2013 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku stałego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.