Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1831089

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 12 października 2015 r.
III SA/Gd 564/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Paweł Mierzejewski po rozpoznaniu w dniu 12 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. W. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 4 maja 2015 r. nr (...) w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania dotyczącego skierowania na badanie psychologiczne postanawia przyznać wnioskodawcy prawo pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

W następstwie doręczenia wezwania do uiszczenia wpisu od skargi skarżący J. W.zwrócił się o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Na podstawie zawartego w formularzu PPF oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach oraz na podstawie dokumentów nadesłanych w następstwie zarządzeń referendarza sądowego z dnia 12 sierpnia 2015 r. i 9 września 2015 r. ustalono, że wnioskodawca pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z niepełnosprawną matką. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem wnioskodawca utrzymuje siebie i matkę z kwoty 800 zł wypłacanej co miesiąc tytułem świadczeń alimentacyjnych. Wnioskodawca oraz jego matka nie generują jakichkolwiek innych dochodów. Nie posiadają przy tym żadnych oszczędności (brak rachunków bankowych), papierów wartościowych ani przedmiotów o wartości powyżej 3.000 euro. Wnioskodawca posiada wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przy czym na dzień wydania niniejszego postanowienia działalność gospodarcza jest zawieszona.

W tym stanie należało wskazać, co następuje.

W świetle art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 245 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Powyższa regulacja normatywna determinuje przyjęcie, że to na podmiocie wnoszącym o przyznanie prawa pomocy spoczywa ciężar dowodu, że znajduje się w sytuacji uprawniającej do skorzystania z prawa pomocy. Z oczywistych względów pozytywne rozstrzygnięcie w ww. zakresie zależy wyłącznie od tego, co zostanie przez podmiot wnioskujący udowodnione.

Mając na uwadze powyższe regulacje normatywne oraz okoliczności faktyczne ustalone w toku prowadzonego postępowania uznano, że wnioskodawca wykazał dostatecznie, iż na dzień wydania niniejszego postanowienia poniesienie kosztów sądowych spowodować może skutki, o których mowa w art. 246 § 1 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Za powyższą oceną przemawia zwłaszcza zestawienie wysokości oraz rodzaju uzyskiwanych dochodów netto z comiesięcznymi, koniecznymi kosztami utrzymania dwuosobowej rodziny. Wnioskodawca wykazał przy tym w sposób dostateczny, że nie dysponuje wraz z matką żadnymi oszczędnościami ani też majątkiem, którego ewentualne zbycie lub obciążenie prawem na rzecz osoby trzeciej mogłoby przynieść dochód pozwalający na pokrycie kosztów prowadzonego postępowania w jego obecnej fazie.

W związku z powyższym, referendarz sądowy działając na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji postanowienia, przyznając wnioskodawcy prawo pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.