Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1831040

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 19 października 2015 r.
III SA/Gd 552/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Sudoł.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 19 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg A. M. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 17 marca 2014 r., nr (...) i nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego postanawia: przywrócić termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 25 września 2014 r., sygn. akt III SA/Gd 552/14.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 25 września 2014 r., w sprawie sygn. akt III SA/Gd 552/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargi A. M. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 17 marca 2014 r., nr (...) i nr (...) w sprawie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego. Skarżący nie stawił się na rozprawę, mimo prawidłowego powiadomienia o jej terminie w trybie art. 73 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (doręczenie zastępcze). Ponadto, skarżący w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku nie wystąpił z wnioskiem o sporządzenie jego uzasadnienia.

Wyrok uprawomocnił się w dniu 28 października 2014 r.

Pismem z dnia 10 lutego 2015 r. A. M. wniósł o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. W uzasadnieniu wniosku skarżący skoncentrował się na wykazaniu, że nie został prawidłowo zawiadomiony o rozprawie, a tym samym nie ponosi winy w uchybieniu terminu.

Postanowieniem z dnia 26 maja 2015 r. Sąd odmówił A. M. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 25 września 2014 r., sygn. akt III SA/Gd 552/14.

Na skutek zażalenia wniesionego przez A. M. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Postępowanie przed sądami administracyjnymi normowane jest przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako p.p.s.a.).

Wniosek o przywrócenie terminu podlega uwzględnieniu.

Na wstępie rozważań zaznaczyć, że ww. wniosek był już przedmiotem rozpoznawana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, jak również objęty został postępowaniem przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w związku z wniesionym zażaleniem.

Zgodnie z treścią art. 190 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Sąd, któremu sprawa została przekazana, związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny. Nie można oprzeć skargi kasacyjnej od orzeczenia wydanego po ponownym rozpoznaniu sprawy na podstawach sprzecznych z wykładnią prawa ustaloną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny.

"Przez ocenę prawną, o której mowa (...) w art. 190 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (...), należy rozumieć osąd o prawnej wartości sprawy, a ocena prawna może dotyczyć stanu faktycznego, wykładni przepisów prawa materialnego i procesowego, prawidłowości korzystania z uznania administracyjnego, jak też kwestii zastosowania określonego przepisu prawa jako podstawy do wydania takiej, a nie innej decyzji. Obowiązek podporządkowania się ocenie prawnej wyrażonej w wyroku sądu administracyjnego, ciążący na organie i sądzie, może być wyłączony tylko w wypadku istotnej zmiany stanu prawnego lub faktycznego, a także po wzruszeniu wyroku pierwotnego środkami przewidzianymi prawem" (vide: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 20 września 2005 r., sygn. III SA/Wa 1434/05, Baza Orzeczeń Lex Polonica).

Podsumowując, obowiązek podporządkowania się ocenie prawnej wyrażonej w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego ciąży na sądzie.

W związku z powyższym tut. Sąd związany jest stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego zawartym w postanowieniu z dnia 25 sierpnia 2015 r., sygn. akt II GZ 389/15. W uzasadnieniu tego postanowienia podniesiono m.in., że "w konsekwencji powyższych ustaleń, termin do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku należy liczyć od dnia 28 sierpnia 2014 r. Wobec tego zasadnicze znaczenie dla właściwego rozstrzygnięcia ma prawidłowość dokonania doręczenia przesyłki adresowanej do skarżącego, jego małżonce - A. M". Konkludując Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że "odbierająca korespondencję A. M. nie posiadała ani pisemnego upoważnienia do odbioru pism sądowych procesowych, ani pełnomocnictwa u operatora pocztowego, zaś przesyłka zawierająca zawiadomienie o terminie rozprawy została jej wydana omyłkowo...".

Takie samo stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie sygn. akt II GZ 390/15 w analogicznej sprawie rozpoznawanej przez tut. Sąd pod sygn. akt 550/14.

Opisane powyżej orzeczenia zapadły na tle tego samego stanu faktycznego.

Zgodnie z art. 86 § 1 p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, Sąd na jej wniosek postanowi o przywróceniu terminu. Nadto we wniosku należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 2 p.p.s.a.).

Zatem uwzględniając powyższe stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, należy uznać, że w niniejszej sprawie zaszła okoliczność uprawdopodabniającą brak winy w uchybieniu terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Dlatego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a. a contrario przywrócił skarżącemu termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.