Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871709

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 26 września 2013 r.
III SA/Gd 549/13

UZASADNIENIE

Sentencja

III SA/Gd 549/13 III SA/Gd 550/13 Dnia 26 września 2013 r., WYCIĄG Z PROTOKOŁU ROZPRAWY, Przewodniczący Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, Sędzia WSA Felicja Kajut (spr.) na posiedzeniu jawnym rozpoznawał sprawy, Sędziowie ze skarg H. I., Sędzia NSA Anna Orłowska na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Sędzia WSA Bartłomiej Adamczak (...), z dnia 14 marca 2013 r. nr (...)" z dnia 14 marca 2013 r. nr (...)" Protokolant z dnia 14 marca 2013 r. nr (...), Starszy Sekretarz Sądowy w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych., Kinga Czernis, W tym miejscu treść protokołu pominięto., Sąd postanowił:, na mocy art. 111 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), zarządzić połączenie do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia spraw o sygnaturach akt III SA/Gd 548/13" III SA/Gd 549/13, III SA/Gd 550/13 i prowadzić łącznie jedne akta pod sygnaturą, III SA/Gd 548/13, dołączając akta wszystkich spraw połączonych, i umieszczając w nawiasie na okładce sygnatury dołączonych spraw (§ 25 zarządzenia nr 11 Prezesa Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia, 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych)., W tym miejscu treść protokołu pominięto.,

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.