Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871645

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 26 września 2013 r.
III SA/Gd 547/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kowalik-Grzanka.

Sędziowie WSA: Alina Dominiak (spr.), Jolanta Sudoł.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 września 2013 r. sprawy ze skargi P. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 9 maja 2013 r. nr (...) w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.