Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 27 marca 2008 r.
III SA/Gd 52/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Orłowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia odwołania od decyzji cofającej zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

S. S. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na opisane postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...).

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 22 lutego 2008 r., doręczonym skarżącej w dniu 3 marca 2008 r. (dowód: potwierdzenie odbioru - akta sprawy, k.11), wezwano stronę skarżącą do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu od skargi w kwocie 100 zł pod rygorem jej odrzucenia.

Pomimo wezwania wpis nie został uiszczony w wyznaczonym terminie, który upłynął bezskutecznie z dniem 10 marca 2008 r.

W myśl art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Wobec powyższego Sąd, działając na podstawie wskazanego przepisu, orzekł jak w sentencji postanowienia.