Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2043414

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 19 maja 2016 r.
III SA/Gd 507/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bartłomiej Adamczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. O. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 2 marca 2016 r., nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 2 marca 2016 r. (nr (...)) Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło uchybienie terminu do złożenia przez J. O. odwołania od decyzji Starosty z dnia 21 sierpnia 2015 r. Postanowienie to zawierało prawidłowe pouczenie o możliwości zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w terminie 30 dni od dnia doręczenia.

Powyższe postanowienie zostało doręczona adresatowi w dniu 9 marca 2016 r.

J. O. nadał przesyłkę zawierającą skargę do sądu administracyjnego na powyższe postanowienie w dniu 15 kwietnia 2016 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej: "p.p.s.a.", skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Zaskarżone postanowienie (nr (...)) zostało doręczono skarżącemu w dniu 9 marca 2016 r., natomiast skarżący nadał skargę w urzędzie pocztowym w dniu 15 kwietnia 2016 r. (k. - 3 akt sądowoadministracyjnych), czyli z uchybieniem trzydziestodniowego terminu. Skarżący nie składał wniosku o przywrócenie terminu.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

W okolicznościach sprawy Sąd - na podstawie przywołanego przepisu - orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.