Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2836437

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 1 października 2015 r.
III SA/Gd 502/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Orłowska.

Sędziowie WSA: Bartłomiej Adamczak, Alina Dominiak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 października 2015 r. sprawy ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 7 listopada 2014 r. nr (...) w przedmiocie dodatku mieszkaniowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.