Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1785575

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 7 września 2015 r.
III SA/Gd 496/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Felicja Kajut.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 7 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym spraw ze skarg I. T. i K. T. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 4 maja 2015 r. nr (...); nr (...) w przedmiocie zasiłku okresowego postanawia sprostować oczywistą omyłkę pisarską zawartą w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 sierpnia 2015 r., sygn. akt III SA/Gd 496/15 w ten sposób, że w sentencji wyroku zamiast oznaczenia " nr (...)" wpisać prawidłowo "nr (...)".

Uzasadnienie faktyczne

Powołanym wyrokiem z dnia 19 sierpnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargi I. T. i K. T. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 4 maja 2015 r. nr (...); nr (...).

Takie oznaczenia (numery) decyzji wynikają jednoznacznie z akt sprawy, w tym treści skarg, jak również ze znajdujących się w aktach administracyjnych decyzji podlegających kontroli Sądu.

W zacytowanym w sentencji niniejszego postanowienia fragmencie wyroku Sądu z dnia 19 sierpnia 2015 r., Sygn. akt III SA/Gd 496/15 w sentencji, w trzecim wersie od dołu pojawiła się oczywista omyłka pisarska wymagająca sprostowania. Popełniona omyłka jest oczywista i nie zmienia sposobu ani treści rozstrzygnięcia.

W związku z powyższym na mocy art. 156 § 1 i 2 w związku z art. 166 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.