Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2892920

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 13 stycznia 2011 r.
III SA/Gd 491/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Orłowska (spr.).

Sędziowie: NSA Marek Gorski, WSA Felicja Kajut.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2011 r. sprawy ze skargi A. L. na decyzję Dyrektora Izby Celnej (...) z dnia 30 lipca 2010 r. nr (...) w przedmiocie długu celnego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.