Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 6 lutego 2009 r.
III SA/Gd 480/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Gorski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. K. na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie (...) z siedzibą (...) z dnia 8 grudnia 2008 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Powiatowy Zespół do Sprawa Orzekania o Niepełnosprawności w K. orzeczeniem z dnia 29 września 2008 r. stwierdził umiarkowany stopień niepełnosprawności B. K. Orzeczenie zostało doręczone stronie w dniu 13 października 2008 r. i zawierało prawidłowe pouczenie o możliwości jego zaskarżenia. Strona złożyła odwołanie w dniu 28 listopada 2008 r., a następnie Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania w Województwie (...) postanowieniem z dnia 8 grudnia 2008 r. stwierdził uchybienie terminu do wniesienia odwołania.

B. K. zaskarżyła powyższe postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III z dnia 31 grudnia 2008 r., na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - w skrócie p.p.s.a.) w zw. z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), zobowiązano skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 100 zł W zarządzeniu określono termin 7 dni na jego wykonanie oraz rygor odrzucenia skargi. Wezwanie o wpis doręczono skarżącej w dniu 8 stycznia 2009 r., jednak w zakreślonym terminie nie uiściła ona wpisu.

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

W tych okolicznościach Sąd, zgodnie z cytowanym przepisem, zobligowany był skargę odrzucić.