Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1484428

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 17 lipca 2014 r.
III SA/Gd 453/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Felicja Kajut.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. D. na decyzję Wojewody z dnia 15 kwietnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M. D. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku decyzję Wojewody z dnia 15 kwietnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania go z pobytu stałego

W wykonaniu zarządzenia z dnia 10 czerwca 2014 r. wezwano skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi ujawnionych na etapie jej wstępnego badania, tj. do nadesłania jednego odpisu skargi. Nadto, na mocy art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), stosownie do § 2 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.) zobowiązano skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 100 zł. W ww. zarządzeniach zakreślono termin 7 dni na ich wykonanie oraz rygor odrzucenia skargi.

Zgodnie ze zwrotnym poświadczeniem odbioru, wyżej wskazane wezwania zostały doręczone skarżącemu w dniu 17 czerwca 2014 r. (vide: zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 13 akt sprawy). Pomimo upływu zakreślonych terminów skarżący nie uiścił wpisu ani nie uzupełnił braków formalnych skargi.

W świetle art. 58 § 1 pkt 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd zobligowany jest odrzucić skargę w sytuacji, gdy jej braki formalne nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie. Taki sam rygor ww. ustawa przewiduje w art. 220 § 3 stanowiąc, że skarga od której mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

Mając na uwadze okoliczność sprawy oraz treść powołanych przepisów skargę należało odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.