Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 26 stycznia 2009 r.
III SA/Gd 440/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Felicja Kajut.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. T. na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego z dnia 4 sierpnia 2008 r., (...) w przedmiocie powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej postanawia umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

W przedmiotowej sprawie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego z dnia 4 sierpnia 2008 r., utrzymującą w mocy kartę powołania z dnia 11 lipca 2008 r. seria (...) nr (...) wniósł K. T.

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego decyzją z dnia 14 listopada 2008 r. wydaną w trybie autokontroli uwzględnił wniesioną skargę w całości i uchylił zarówno własną decyzję wydaną w następstwie odwołania jak i kartę powołania z dnia 11 lipca 2008 r.

Przedmiotowa decyzja nie została zaskarżona i stała się ostateczna.

W piśmie z dnia 10 grudnia 2008 r., w odpowiedzi na zapytanie Sądu, skarżący oświadczył, że pomimo uchylenia zaskarżonych decyzji podtrzymuje złożoną przez siebie skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Należy zauważyć, iż celem autokontroli jest umożliwienie organom administracji publicznej ponownej weryfikacji własnego działania (lub braku działania) bez konieczności angażowania sądu administracyjnego w ocenę jego zgodności z prawem. Celem ustanowienia w tym przepisie prawa do autokontroli organu, którego działanie zostało zaskarżone do sądu administracyjnego jest zapewnienie szybszego załatwienia sprawy, i to zgodnie z żądaniem skarżącego. Stanowi ono tym samym pośredni przejaw realizacji jednej z podstawowych zasad ogólnych postępowania administracyjnego, tj. zasady szybkości i prostoty postępowania administracyjnego wyrażonej art. 12 § 1 k.p.a.

Nie mniej jednak treść art. 54 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wskazuje, że warunkiem skorzystania z uprawnienia do autokontroli jest uwzględnienie skargi w całości. W przedmiotowej sprawie taka sytuacja miała bezsprzecznie miejsce, gdyż organ uchylił obydwa zakwestionowane przez skarżącego rozstrzygnięcia.

Ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie określa jednakże czynności, które powinien podjąć sąd administracyjny po przekazaniu akt sprawy, w której uwzględnienie skargi nastąpiło w trybie autokontroli.

Mając na uwadze to, że prawidłowe uwzględnienie skargi w trybie autokontroli z reguły powoduje, iż postępowanie sądowe w sprawie staje się bezprzedmiotowe, należy uznać, że podlega ono umorzeniu na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o czym Sąd orzekł jak w sentencji.