Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2043406

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 18 maja 2016 r.
III SA/Gd 428/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bartłomiej Adamczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. U. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 25 lutego 2016 r. nr (...) w przedmiocie opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

T. U. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 25 lutego 2016 r. nr (...) w sprawie dotyczącej opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

W skardze zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Powołał się na treść art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i stwierdził, że obowiązek zapłaty kwot wskazanych w treści zaskarżonej decyzji spowodowuje niemożliwość utrzymania skarżącego i jego rodziny (w tym obowiązku zapłaty świadczeń alimentacyjnych), co spowoduje znaczne pogorszenie sytuacji życiowej rodziny.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o oddalenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

W myśl art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Skarżący uprawniony jest do złożenia stosownego wniosku o udzielenie mu ochrony tymczasowej przez wstrzymanie wykonalności zaskarżonego aktu lub czynności. Zgodnie z art. 61 § 3 p.p.s.a. po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części decyzji, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Osoba wnioskująca o wstrzymanie wykonania decyzji jest obowiązana wykazać jednak, że w konkretnej sprawie zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków (por. postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 5 września 2008 r., sygn. akt II SA/Gd 652/08, LEX nr 477258; postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lipca 2008 r., sygn. akt II OZ 766/08, LEX nr 493672). Obowiązek ten polega na uprawdopodobnieniu zaistnienia takich sytuacji. Innymi słowy, uzasadnienie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu (decyzji) w całości lub w części winno odnosić się do konkretnych zdarzeń (okoliczności) świadczących o tym, że w stosunku do wnioskodawcy (skarżącego) wstrzymanie zaskarżonej decyzji jest zasadne, a wywody zawarte we wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji powinny zostać połączone z niezbędnym odwołaniem się do materiałów (dokumentów) źródłowych potwierdzających prezentowaną przez stronę w tym zakresie argumentację (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 kwietnia 2009 r., sygn. akt II GSK 257/09, LEX nr 575347; postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2008 r., sygn. akt I FZ 229/08, LEX nr 478986).

Z akt sprawy wynika, że wnioskodawca deklaruje zarobki na poziomie 12.000 zł miesięcznie, jako pracownik kontraktowy. Środki te przeznacza, na utrzymanie rodziny, w skład której wchodzi bezrobotna partnerka i troje małoletnich synów. Zaznaczył, że w związku z charakterem pracy czasem ww. kwota musi wystarczyć na dwa miesiące. Z drugiej strony zaskarżoną decyzją ustalono w stosunku do wnioskodawcy opłaty za pobyt dwojga dzieci w pieczy zastępczej:

- od dnia 16 stycznia do dnia 31 stycznia 2014 r. - w wysokości 1.870,57 zł;

- za luty 2014 r. - w wysokości 3.043,44 zł;

- od dnia 1 marca 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r. - w wysokości 3.624,27 zł miesięcznie;

- od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2015 r. - w wysokości 3.817,85 zł miesięcznie;

- od dnia 1 października 2015 r. na P. U. - w wysokości 573,72 i na J. U. - w wysokości 660 zł miesięcznie.

W podanych okolicznościach Sąd uznał, że wnioskodawca nie uprawdopodobnił wystąpienia wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków czyli przesłanek przyznania tzw. ochrony tymczasowej. Przy czym należy zauważyć, że we wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji nie podano, żadnych danych dotyczących majątku lub zasobów finansowych wnioskodawcy.

Sąd dodatkowo wskazuje, że odmowa wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji nie przesądza o zasadności skargi. Argumenty odnoszące się do wydanych w sprawie rozstrzygnięć administracyjnych będą jeszcze przedmiotem oceny Sądu.

Wobec powyższego Sąd na mocy art. 61 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.