III SA/Gd 420/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2539363

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 29 sierpnia 2018 r. III SA/Gd 420/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Sudoł.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. na decyzję Zarządu Województwa (...) z dnia 2 marca 2017 r. nr (...) w przedmiocie zwrotu środków przyznanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa (...) na lata 2007-2013 postanawia: zwrócić A. ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 400 (czterysta) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił skargę kasacyjną A od wyroku z dnia 19 października 2017 r., sygn. akt III SA/Gd 420/17 oddalającą skargę A na decyzję Zarządu Województwa (...) z dnia 2 marca 2017 r., nr (...) w przedmiocie zwrotu środków przyznanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa (...) na lata 2007-2013.

Przedmiotowe postanowienie uprawomocniło się w dniu 6 kwietnia 2018 r.

W świetle art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego.

Z uwagi na powyższe okoliczności należało zwrócić uiszczony wpis, o czym Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.