Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1534617

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 4 września 2014 r.
III SA/Gd 396/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Orłowska.

Sędziowie WSA: Jolanta Sudoł, Bartłomiej Adamczak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 września 2014 r. sprawy ze skargi A. S. na decyzję Dyrektora Izby Celnej (...) z dnia 9 kwietnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie zwolnienia do procedury dopuszczenia do obrotu towaru

1.

uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Celnego (...) z dnia 7 stycznia 2014 r. nr (...),

2.

zasądza od Dyrektora Izby Celnej (...) na rzecz skarżącego A. S. kwotę 757 zł (siedemset pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z dnia 9 kwietnia 2014 r. (nr (...)) Dyrektor Izby Celnej utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia 7 stycznia 2014 r. (nr (...)) o odmowie zwolnienia do procedury dopuszczenia do obrotu towaru o nazwie "Wentylatory komputerowe do jednostki centralnej" w ilości 1.200 sztuk/28 kartonów, o wartości 2.520 USD.

W sprawie zaistniały następujące okoliczności faktyczne i prawne:

Decyzją z dnia 7 stycznia 2014 r. (nr (...)) Naczelnik Urzędu Celnego - działając na podstawie art. 207 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z zm. - dalej: "o.p."), art. 67, art. 68, art. 71 rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L. 302 z dnia 19 października 1992 r. z późn. zm. - dalej: "WKC"), art. 29 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.U.UE.L 218, poz. 30 z 13 sierpnia 2008 r.), art. 8 ust. 5, art. 43a ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.), art. 12, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556 z późn. zm.), art. 23 ust. 3 i ust. 4, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 727 z późn. zm.) - odmówił zwolnienia do procedury dopuszczenia do obrotu wentylatorów komputerowych do jednostki centralnej w ilości 1.200 sztuk/28 kartonów, o wartości 2.520 USD.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ wskazał, że w dniu 5 listopada 2013 r. A. S. (dalej: "strona", "skarżący") - prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą (...) A. S. w G., za pośrednictwem przedstawiciela-(...) Sp. z o.o. w W. - dokonał zgłoszenia celnego do procedury dopuszczenia do obrotu w procedurze uproszczonej w miejscu według wpisu do rejestru nr 84 (poz. 148, (...)) towaru w postaci wentylatorów komputerowych do jednostki centralnej w łącznej ilości 1.200sztuk/28kartonów, o wartości 2.520 USD. Zostały one sprowadzone z Chin w oparciu o warunki dostawy FOB YANTIAN.

Wpis ten został poddany weryfikacji polegającej na kontroli zgłoszenia celnego oraz rewizji celnej towaru w dniach 6 i 8 listopada 2013 r., a następnie organ celny wystąpił do Urzędu Komunikacji Elektronicznej Delegatura w G. o wydanie opinii w sprawie spełnienia przez przedmiotowe wentylatory zasadniczych lub innych wymagań.

W dniu 15 listopada 2013 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nadesłał opinię nr (...), w której stwierdził, że wentylatory komputerowe do jednostki centralnej w ilości 1.200 sztuk nie spełniają wymagań innych niż wymagania zasadnicze. Ponadto wskazał, że producent lub jego upoważniony przedstawiciel, przed wprowadzeniem aparatury do obrotu lub oddaniem do użytku, potwierdza zgodność aparatury z zasadniczymi wymaganiami wystawiając deklarację zgodności oraz umieszczając na aparaturze oznakowanie "CE". Zgodnie z treścią art. 8 ust. 5 ustawy o systemie oceny zgodności zabrania się wprowadzenia do obrotu lub oddania do użytku wyrobu nie posiadającego oznakowania zgodności CE, jeżeli wyrób podlega takiemu oznakowaniu.

Mimo przeprowadzenia procedury naprawczej, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w opinii z dnia 26 listopada 2013 r. (nr (...)) stwierdził, iż wentylatory komputerowe do jednostki centralnej w dalszym ciągu nie spełniają wymagań innych niż wymagania zasadnicze. Stwierdzono, że przedmiotowy towar - pomimo tego, że na opakowaniach wyrobów importer umieścił naklejki z nazwa producenta i importera oraz kolejny znak zgodności "CE" oraz dołączył deklarację zgodności - nadal posiada oznakowanie zgodności "CE" niezgodne ze wzorcem zamieszczonym w załączniku do ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej.

Przedstawione w ww. opinii stanowisko zostało podtrzymane pismem nadesłanym w dniu 3 grudnia 2013 r. oraz 17 grudnia 2013 r.

Niezgodne z wzorem podanym w załączniku do ustawy kompatybilności elektronicznej oznakowanie zgodności CE na wyrobie oraz brak możliwości jednoznacznej identyfikacji wyrobu powoduje, że wentylatory nie mogą być wprowadzone do obrotu lub oddane do użytku.

Strona złożyła odwołanie od tej decyzji podnosząc, że rozstrzygnięcie narusza art. 32 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji RP, art. 68 lit. b WKC, art. 120, art. 121 § 1 i § 2, art. 122, art. 125 o.p. oraz art. 75 § 1 k.p.a.

Po rozpatrzeniu odwołania Dyrektor Izby Celnej decyzją z dnia 9 kwietnia 2014 r. (nr (...)), na podstawie art. 233 § 1 o.p. w związku z art. 73 ust. 1 ustawy - Prawo celne, utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

Organ odwoławczy stwierdził, że zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o systemie oceny zgodności producent lub jego upoważniony przedstawiciel, który poddał wyrób lub proces jego wytwarzania ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami i potwierdził ich zgodność, wystawia deklarację zgodności, jeżeli zastosowana procedura oceny zgodności to przewiduje, i umieszcza oznakowanie zgodności zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 lub w odrębnych ustawach. Zabrania się umieszczania na wyrobie, który nie spełnia zasadniczych wymagań, lub do którego nie zastosowano właściwej procedury oceny zgodności określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 lub w odrębnych ustawach, oznakowania zgodności lub znaków podobnych mogących wprowadzać w błąd użytkownika, konsumenta lub dystrybutora tego wyrobu (art. 8 ust. 4 ww. ustawy).

Stosownie zaś do art. 8 ust. 5 tej ustawy zabrania się wprowadzania do obrotu lub oddawania do użytku wyrobu nieposiadającego oznakowania zgodności, jeżeli wyrób ten podlega takiemu oznakowaniu.

W art. 8 ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej postanowiono natomiast, że aparatura oraz instalacja stacjonarna przed wprowadzeniem do obrotu lub oddaniem do użytku podlegają obowiązkowej ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami. Takiej oceny dokonuje producent lub upoważniony przedstawiciel przed wprowadzeniem aparatury do obrotu lub oddaniem do użytku, zgodnie z art. 12 ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej, co zostaje przez niego potwierdzone poprzez wystawienie deklaracji zgodności oraz umieszczenie na aparaturze oznakowania CE.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej oznakowanie CE, o którym mowa w art. 12, umieszcza się na aparaturze albo jej tablicy znamionowej w sposób czytelny i trwały, a w przypadku braku takiej możliwości, na opakowaniu aparatury, jeżeli takie istnieje, i w instrukcji obsługi lub w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do aparatury. Wzór oznakowania CE określa załącznik do ustawy (art. 14 ust. 4), w którym znajduje się też informacja, że:

"Propozycje podane na rysunku muszą być zachowane zarówno przy zwiększaniu, jak i zmniejszaniu rozmiarów oznakowania."

"Wysokość oznakowania zgodności nie może być mniejsza niż 5 mm, chyba że nie jest to możliwe z powodu konstrukcji aparatury."

Postępowanie przeprowadzone w sprawie wykazało, że wysokość oznakowania CE na wszystkich modelach wentylatorów, wyszczególnionych w fakturze z 7 września 2013 r. (nr (...)), jest mniejsza niż 5 mm. Tym samym ich oznakowanie nie spełnia kryteriów określonych powołanymi wyżej przepisami i zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o systemie oceny zgodności przedmiotowe wentylatory nie mogą być wprowadzone do obrotu. W szczególności dowodem na nieprawidłowe oznakowanie wentylatorów są opinie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Dalej organ odwoławczy wskazał, że prowadził weryfikację informując stronę o pobraniu próbek i wynikach badań. Wszystkie wątpliwości dotyczące opinii wykonanych przez kompetentne organy były przez organy celne niezwłocznie wyjaśniane. Stronie umożliwiono przeprowadzenie postępowania naprawczego, z czego strona skorzystała w odniesieniu do zasilaczy (zgłoszone pod wpisem nr 84 poz. 149) i w części uzupełnienia deklaracji zgodności wentylatorów oraz naklejek z nazwą producenta i znaku CE na opakowaniach wentylatorów. Niemniej jednak na wentylatorach pozostały nieprawidłowe oznaczenia. Postępowanie zostało zakończone dopiero po jednoznacznej deklaracji strony z dnia 9 grudnia 2013 r., że nie zamierza wykonywać innych czynności ponad te już wykonane.

W ocenie organu odwoławczego niezasadne są zarzuty odwołania a organ niższej instancji prowadził postępowanie zgodnie z prawem uwzględniając wszystkie okoliczności sprawy. Organ odwoławczy, posiadając próbki wentylatorów, przy pomocy ogólnodostępnych narzędzi pomiarowych potwierdził, że oznaczenia CE są mniejsze niż 5 mm i w zależności od modelu wymiar znaku wynosi do 3 mm do 4 mm.

A. S. zaskarżył powyższą decyzję organu odwoławczego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku domagając się jej uchylenia, jak również uchylenia decyzji organu pierwszej instancji. Ponadto wnosił o zobowiązanie organu pierwszej instancji do ponownego, rzetelnego i udokumentowanego przeprowadzenia kontroli towaru i na tej podstawie do wydania decyzji w przedmiocie zwolnienie od procedury dopuszczenia do obrotu towaru oraz zasądzenie kosztów postępowania wg norm przepisanych.

Zaskarżonej decyzji zarzucił:

1.

naruszenie art. 68 lit. b WKC poprzez błędne przyjęcie, iż organ pierwszej instancji słusznie nie przeprowadził dalszej analizy lub dokładniejszej kontroli towaru, co w konsekwencji doprowadziło do powierzchownej oceny materiału dowodowego;

2.

naruszenie art. 180 § 1 o.p. poprzez przyjęcie, iż organ pierwszej instancji słusznie zinterpretował pojęcie "opinia biegłego";

3.

naruszenie art. 120 i art. 121 § 1 o.p. poprzez ich niezastosowanie, a tym samym wywołanie stanu utraty zaufania do organów podatkowych;

4.

naruszenie art. 14 ust. 4 ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej poprzez jego błędną wykładnię i uznanie, że załącznik do tej ustawy określający wzór oznakowania CE stanowi jedyną możliwą formę oznakowania, podczas, gdy zgodnie z pkt 1 załącznika stanowi on jedynie propozycję oznakowania.

W uzasadnieniu skarżący wskazał, że określenie dokładnych parametrów znaku CE wymaga opinii biegłego wolnej od cech uznaniowości. Tymczasem jak wskazał Naczelnik Urzędu Celnego w G. w piśmie z dnia 18 grudnia 2013 r. pracownicy Urzędu Komunikacji Elektronicznej "dokonali oceny produktów w postaci wentylatorów komputerowych do jednostki centralnej osobiście w tutejszym oddziale celnym, oglądając wentylatory (...)". W związku z czym zakwestionowali produkt, wykazując jego niezgodność polegającą na tym, że znak CE jest mniejszy, niż 5 mm.

Wobec zaistniałego stanu faktycznego i argumentacji Urzędu Komunikacji Elektronicznej, skarżący nie mógł zgodzić się z opinią nr (...) i nie uznaje jej za wiarygodny dowód. Opinia nie zawiera jakichkolwiek miarodajnych danych pozwalających na przyjęcie, że oznakowanie CE jest niezgodne z normami Wspólnotowego Kodeksu Celnego, nie wskazuje również jakichkolwiek odstępstw.

Wobec braku wskazania metodyki dokonanych badań można podejrzewać, że pracownicy Urzędu Komunikacji Elektronicznej w trakcie rzekomych oględzin wentylatorów nie dokonywali żadnych pomiarów. Ewentualne zdjęcia wyrobów musiałyby zostać wykonane z zachowaniem skali, przy użyciu cechowanego urządzenia oraz po przyłożeniu również cechowanego wymiaru.

W ocenie skarżącego organ dopuścił się także nierównego traktowania podmiotów gospodarczych na rynku, co uchybia elementarnym zasadom zarówno krajowego, jak i wspólnotowego porządku prawnego. Skarżący we własnym zakresie dokonał porównania oznaczenie CE na wentylatorach z analogicznymi oznaczeniami wiodących producentów sprzętu na rynku i nie znalazł żadnych różnic. Przy pomocy linijki zmierzył także wysokości tego znaku na dostępnych mu telefonach komórkowych. Miały one dużo poniżej 5 mm wysokości, mimo iż gabaryty obu urządzeń z powodzeniem umożliwiają zamieszczenie oznaczenia znaczenie większego. Praktycznie wszystkie telefony komórkowe typu smartphone posiadają znak CE mniejszy niż wymagana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej wysokość 5 mm.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Celnej wniósł o jej oddalenie podtrzymując dotychczasowe stanowisko.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Kontrola sądu administracyjnego, zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.) i art. 3 § 1 i § 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270), dalej zwanej "p.p.s.a.", polega na badaniu zgodności z prawem zaskarżonych aktów administracyjnych, m.in. postanowień wydanych w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończących postępowanie, a także postanowień rozstrzygających sprawę co do istoty. Kontrola ta sprowadza się do zbadania, czy w toku rozpoznania sprawy organy administracji publicznej nie naruszyły prawa materialnego i procesowego w stopniu istotnie wpływającym na wynik sprawy.

Przedmiotem kontroli sądowej w niniejszej sprawie była decyzja Dyrektora Izby Celnej z dnia 9 kwietnia 2014 r. (nr (...)) utrzymująca w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia 7 stycznia 2014 r. (nr (...)) o odmowie zwolnienia do procedury dopuszczenia do obrotu towaru o nazwie: "Wentylatory komputerowe do jednostki centralnej" w ilości 1.200 sztuk/28 kartonów, o wartości 2.520 USD.

Materialnoprawną podstawę zaskarżonych rozstrzygnięć stanowiły przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.U.UE.L 2008.218.30), zwanego dalej "rozporządzeniem", ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.), zwanej dalej "u.s.o.z." oraz ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556 z późn. zm.), zwanej dalej "u.k.e.".

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia organy odpowiedzialne za kontrole na granicach zewnętrznych zawieszają dopuszczenie produktu do swobodnego obrotu na rynku Wspólnoty w przypadku stwierdzenia w trakcie przeprowadzonych przez siebie kontroli określonych w ust. 1 któregokolwiek z następujących przypadków: a) produkt wykazuje cechy, które dają podstawę do przypuszczeń, że prawidłowo zmontowany, konserwowany i używany stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska, lub z uwagi na inny interes publiczny, o którym mowa w art. 1; b) produktowi nie towarzyszy dokumentacja na piśmie lub w formie elektronicznej, wymagana przez wspólnotowe prawodawstwo harmonizacyjne lub produkt nie jest oznakowany zgodnie z tym prawodawstwem; c) na produkcie umieszczono fałszywe lub mogące wprowadzić w błąd oznakowanie CE.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 zd. 1 rozporządzenia w przypadku gdy organy nadzoru rynku stwierdzają, że produkt nie odpowiada wspólnotowemu prawodawstwu harmonizacyjnemu, podejmują stosowne działanie, które w razie potrzeby może obejmować zakaz wprowadzenia produktu do obrotu.

W myśl art. 30 rozporządzenia oznakowanie CE może zostać umieszczone wyłącznie przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela (ust. 1), przy czym oznakowanie CE w formie przedstawionej w załączniku II może być umieszczane wyłącznie na produktach, dla których jest to przewidziane na mocy szczegółowych wspólnotowych przepisów harmonizacyjnych oraz nie może być umieszczane na żadnych innych produktach (ust. 2). Umieszczając oznakowanie CE lub zlecając jego umieszczenie, producent wskazuje, że przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność produktu ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami określonymi w odnośnym wspólnotowym prawodawstwie harmonizacyjnym określającym warunki takiego znakowania (art. 30 ust. 3 rozporządzenia). Oznakowanie CE stanowi jedyne oznakowanie stwierdzające zgodność produktu z obowiązującymi wymaganiami odnośnego wspólnotowego prawodawstwa harmonizacyjnego określającego warunki takiego znakowania (art. 30 ust. 4 rozporządzenia).

Treść załącznika II "Oznakowanie CE" stanowi, że: 1/ Oznakowanie CE składa się z inicjałów "CE", przedstawionych w następującej formie: "grafika"; 2/ Jeżeli oznakowanie CE jest mniejsze lub większe, zachowuje się proporcje wskazane na szkicu w ust. 1; 3/ Jeżeli szczególne prawodawstwo nie ustanawia konkretnych rozmiarów, wysokość oznakowania CE wynosi przynajmniej 5 mm.

W prawie krajowym zgodnie z art. 8 ust. 1 u.s.o.z. producent lub jego upoważniony przedstawiciel, który poddał wyrób lub proces jego wytwarzania ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami i potwierdził ich zgodność, wystawia deklarację zgodności, jeżeli zastosowana procedura oceny zgodności to przewiduje, i umieszcza oznakowanie zgodności zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 lub w odrębnych ustawach.

Z kolei w myśl art. 8 u.k.e. aparatura oraz instalacja stacjonarna przed wprowadzeniem do obrotu lub oddaniem do użytku podlegają obowiązkowej ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami. W myśl art. 12 u.k.e. producent lub jego upoważniony przedstawiciel, przed wprowadzeniem aparatury do obrotu lub oddaniem do użytku, potwierdza zgodność aparatury z zasadniczymi wymaganiami wystawiając deklarację zgodności oraz umieszczając na aparaturze oznakowanie CE. Stosownie natomiast do art. 14 ust. 1 u.k.e. oznakowanie CE, o którym mowa w art. 12, umieszcza się na aparaturze albo jej tablicy znamionowej w sposób czytelny i trwały, a w przypadku braku takiej możliwości: 1) na opakowaniu aparatury, jeżeli takie istnieje, i w instrukcji obsługi lub 2) w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do aparatury.

Zgodnie z art. 14 ust. 4 u.k.e. wzór oznakowania CE określa załącznik do ustawy. W załączniku do ustawy znajduje się wzór oznakowania CE oraz informacje, które stanowią, że: 1/ Propozycje podane na rysunku muszą być zachowane zarówno przy zwiększaniu, jak i zmniejszaniu rozmiarów oznakowania; 2/ Wysokość oznakowania zgodności nie może być mniejsza niż 5 mm, chyba że nie jest to możliwe z powodu konstrukcji aparatury.

W myśl art. 38 ust. 1 u.s.o.z. system kontroli wyrobów tworzą organy wymienione w ust. 2 i 3, zwane dalej "organami wyspecjalizowanymi", oraz organy celne, zgodnie natomiast z ust. 2 kontrolę spełniania przez wyroby zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań prowadzi m.in.: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (art. 38 ust. 2 pkt 3 u.s.o.z.). Stosownie natomiast do art. 20 u.k.e. organem właściwym w sprawach kompatybilności elektromagnetycznej jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwany dalej "Prezesem UKE", z zastrzeżeniem przepisów odrębnych regulujących uprawnienia innych organów.

Mając powyższe na uwadze należy przyjąć, że wprowadzenie określonego wyrobu do obrotu na rynku Wspólnotowym uzależnione zostało od spełnienia określonych norm i wymogów, których ocena (kontrola) została powierzona organom celnym oraz organom wyspecjalizowanym. Jednym z powyższych wymogów jest odpowiednie umieszczenie na wyrobie (importowanym towarze) oznakowania CE, potwierdzającego zgodność z zasadniczymi wymaganiami dla danego rodzaju wyrobu.

W rozpoznawanej sprawie zakwestionowanym (zatrzymanym) przez organy celne wyrobem były wentylatory komputerowe do jednostki centralnej - modele: (...) (300 szt.); (...) (300 szt.); (...) (300 szt.) oraz (...) (300 szt.). Dokonując rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy organy celne oparły się na stanowisku organu wyspecjalizowanego - Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zawartym w opinii nr (...) z dnia 14 listopada 2013 r. oraz opinii nr (...) z dnia 26 listopada 2013 r. wraz z pismami wyjaśniającymi (uzupełniającymi) do tej opinii z dnia 3 grudnia 2013 r. (nr (...)) i z dnia 17 grudnia 2013 r. (nr (...)). W opinii nr (...) stwierdzono, że zgłoszone wentylatory komputerowe nie spełniają wymagań innych niż zasadnicze, gdyż posiadają oznakowanie zgodności "CE" niezgodne z wzorcem zamieszczonym w załączniku do ustawy, a ponadto na wyrobach producent naniósł inne nr modeli niż wskazane w fakturze nr (...) z dnia 7 września 2013 r., a importer do sprowadzonych wyrobów dołączył deklarację zgodności na inny wyrób (zasilacz impulsowy). W następstwie wydania ww. opinii skarżący wszczął wobec przedmiotowych towarów procedurę naprawczą, której rezultat został poddany ocenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w opinii nr (...). W opinii tej organ ponownie uznał, że przedmiotowe wentylatory komputerowe nie spełniają wymagań innych niż wymagania zasadnicze. Organ wskazał, że co prawda do sprowadzonych wyrobów importer dołączył deklarację zgodności oraz umieścił na opakowaniach wyrobów naklejki z nazwą producenta i importera oraz kolejny znak zgodności "CE", to jednak stwierdził, iż wyroby te w dalszym ciągu posiadają oznakowanie zgodności "CE", które jest niezgodne z wzorcem zamieszczonym w załączniku do ustawy. W odpowiedzi na tę opinię skarżący w piśmie z dnia 27 listopada 2013 r. zakwestionował jej prawidłowość wnosząc o natychmiastowe zwolnienie zatrzymanych produktów. W piśmie tym wskazał m.in., że " (...) wentylatory komputerowe są produktem wysokiej jakości, fabrycznie wyważanym i nie ma możliwości oklejania ich dodatkowym elementem (naklejką), ponieważ grozi to uszkodzeniem wentylatora oraz jego nieprawidłową pracą. (...) Ustawa, na którą powołuje się UKE dopuszcza oznakowanie produktu na opakowaniu, jeśli takie występuje, a więc jest zgodne z warunkami dopuszczenia takiego produktu do obrotu". W odpowiedzi Prezes Urzędu Kontroli Elektronicznej (w pismach z dnia 3 grudnia 2013 r. i dnia 17 grudnia 2013 r.) wyjaśnił, że u.k.e. wskazuje wprost, iż znakowanie CE umieszcza się na aparaturze albo jej tablicy znamionowej w sposób czytelny i trwały, a odstępstwo od tej zasady może nastąpić wyjątkowo, w przypadku, kiedy nie ma możliwości naniesienia oznakowania na aparaturze w ogóle. Organ stwierdził, że w niniejszej sprawie naniesienie oznakowania jest możliwe, gdyż na przedmiotowej aparaturze znajduje się oznakowanie CE, jednakże nie jest ono zgodne ze wzorem określonym w u.k.e. Odstępstwo od zastosowania oznakowania CE w wysokości mniejszej niż 5mm nie jest zdeterminowane konstrukcją wyrobu (wentylatorów komputerowych). W oparciu o tak zgromadzony materiał dowodowy organy celne wydały zaskarżone rozstrzygnięcia.

W ocenie Sądu zgromadzony przez organy materiał dowodowy nie jest wystarczający dla stwierdzenia okoliczności istotnej dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, tj. ustalenia, czy na przedmiotowym wyrobie (wentylatorach komputerowych) możliwe jest aktualnie przeprowadzenie procedury naprawczej mającej na celu zamieszczenie oznakowania CE zgodne ze wzorem określonym w ww. przepisach (tekst jedn.: o wielkości przekraczającej wysokość 5mm), a w konsekwencji zwolnienia towaru do procedury dopuszczenia do obrotu. Prawdą jest jak wskazano w ww. opinii, że na wyrobach tych została umieszczona naklejka z naniesionym oznakowaniem "CE" o wysokości mniejszej aniżeli 5mm, jednakże nie zostało wyjaśnione przez organy jaką ona pełni funkcję i czy w związku z tym jest możliwe zastosowanie procedury naprawczej i umieszczenie - zgodnie z dyspozycją art. 14 ust. 1 u.k.e. in principio - na przedmiotowych wentylatorach komputerowych oznakowania "CE" zgodnego ze wzorem określonym w załączniku do tej ustawy. Z wyjaśnień skarżącego wynika, że przedmiotowe wentylatory są fabrycznie wyważane, a w związku z tym brak jest możliwości oklejania ich dodatkowym elementem (nową naklejką zawierającą zgodne z parametrem wysokości oznaczenie "CE"), ponieważ grozi to uszkodzeniem wentylatora oraz jego nieprawidłową pracą. Z kolei usunięcie istniejącej naklejki zawierającej niezgodne z normą oznakowanie nie jest możliwe, gdyż spowodowałoby to uszkodzenie wyrobu, gdyż naklejka stanowi jednocześnie uszczelnienie oleju w łożysku wentylatora. Okoliczności te - istotne z punktu widzenia oceny możliwości umieszczenia na aparaturze oznakowania "CE", a w konsekwencji możliwości odstąpienia od tego wymogu i zastąpienia tego wymogu w sposób określony w art. 14 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 u.k.e. - nie zostały w żaden sposób wyjaśnione. W tym zakresie Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ograniczył się jedynie do lakonicznego stwierdzenia, że naniesienie właściwego oznakowania na aparaturze jest możliwe, a wysokość mniejsza niż minimalna wymagana wysokość 5mm nie jest zdeterminowana konstrukcją wyrobu (pisma z dnia 3 i 17 grudnia 2013 r.), natomiast organy celne powołały się wyłącznie na stanowisko (opinię) organu wyspecjalizowanego, nie podejmując się jakiegokolwiek wyjaśnienia i oceny tej okoliczności.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 727 z późn. zm.) do postępowania w sprawach celnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 12 oraz działu IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów prawa celnego. Stosownie do art. 122 Ordynacji podatkowej w toku postępowania organy podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu, będąc obowiązane do zebrania i w sposób wyczerpujący rozpatrzenia całego materiału dowodowego (art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej). W myśl art. 191 Ordynacji podatkowej organ ocenia na podstawie całego zebranego materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona.

Mając powyższe na uwadze należy dojść do wniosku, że w niniejszej sprawie nie została należycie przez organy wyjaśniona - a w konsekwencji udowodniona - okoliczność faktycznej możliwości naniesienia na przedmiotowe wentylatory właściwego oznakowania "CE" zgodnie z wymogami wielkości określonymi w u.k.e. W tej sytuacji Sąd na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c/ w związku z art. 135 p.p.s.a., orzekł o uchyleniu zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji organu I instancji, z uwagi na istotne naruszenie przepisów postępowania tj. art. 122, 187 § 1 oraz art. 191 Ordynacji podatkowej, co doprowadziło do niewłaściwego (gdyż przedwczesnego) zastosowania przepisu prawa materialnego tj. art. 14 ust. 1 u.k.e. in principio. Ponownie rozpoznając sprawę organy celne winny dokonać oceny funkcjonalnej możliwości naniesienia na przedmiotowe wentylatory oznakowania "CE" zgodnego z powołanym prawodawstwem unijnym i krajowym, a następnie - w zależności od rezultatu dokonanych ustaleń - zastosować w stosunku do zgłoszonego towaru art. 21 pkt 3 ustawy - Prawo celne bądź rozważyć spełnienie wymogu prawidłowego oznakowania towaru symbolem "CE" w sposób określony w art. 14 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 u.k.e. i orzec w przedmiocie zwolnienia przedmiotowego towaru do procedury dopuszczenia do obrotu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.