III SA/Gd 394/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812068

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 maja 2016 r. III SA/Gd 394/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Orłowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 9 lutego 2016 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanawia: podjąć postępowanie w sprawie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.