Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 774214

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 9 września 2010 r.
III SA/Gd 394/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Dominiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 9 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. K. na decyzję Wojewody z dnia 9 sierpnia 2010 r. nr (...) w przedmiocie przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W niniejszej sprawie skargę na decyzję Wojewody z dnia 9 sierpnia 2010 r. nr (...) w przedmiocie przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych wniósł P. K.

Wobec stwierdzonych braków formalnych skargi, w wykonaniu zarządzenia z dnia 17 sierpnia 2010 r., wezwano skarżącego do nadesłania oryginału skargi, ewentualnie do jej podpisania, albowiem skarga znajdująca się w dokumentach nadesłanych przez organ została przesłana faxem.

W przedmiotowym zarządzeniu zakreślono termin 7 dni na jego wykonanie oraz rygor odrzucenia skargi.

Zgodnie ze zwrotnym poświadczeniem odbioru znajdującym się w aktach sprawy (k. 10 akt) skarżącemu wezwanie doręczono w dniu 23 sierpnia 2010 r.

W zakreślonym terminie skarżący nie podpisał wniesionej skargi ani nie nadesłał jej oryginału. Do Sądu nadesłał natomiast odwołanie od decyzji organu I instancji.

W świetle art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd zobligowany jest odrzucić skargę w sytuacji, gdy jej braki formalne nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie.

Mając na uwadze treść powołanego przepisu oraz okoliczność, iż skarżący nie wykonał zarządzenia Sądu należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.