Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 774204

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 9 września 2010 r.
III SA/Gd 378/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Hyla.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 9 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 22 marca 2010 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

W dniu 4 sierpnia 2010 r. doręczono skarżącej wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Skarżąca w zakreślonym terminie nie uczyniła zadość wezwaniu Sądu.

W tej sytuacji na mocy art. 220 § 3 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który stanowi, że sąd odrzuci skargę, od której mimo wezwania nie został uiszczony wpis, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.