Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1830930

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 8 października 2015 r.
III SA/Gd 372/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Sudoł.

Sędziowie: NSA Anna Orłowska, WSA Bartłomiej Adamczak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 października 2015 r. sprawy ze skargi "A" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...) na decyzję Dyrektora Izby Celnej (...) z dnia 26 lutego 2015 r., nr (...) w przedmiocie weryfikacji zgłoszenia celnego co do pochodzenia towaru oraz cła antydumpingowego postanawia:

1.

umorzyć postępowanie;

2.

zwrócić skarżącej "A" Sp. z o.o. (...) ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku kwotę 1.500 (tysiąc pięćset) złotych tytułem zwrotu uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

"A" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą (...) zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku decyzję Dyrektora Izby Celnej (...) z dnia 26 lutego 2015 r. nr (...) wydaną w sprawie weryfikacji zgłoszenia celnego co do pochodzenia towaru oraz cła antydumpingowego.

Pismem z dnia 1 października 2015 r. (data wpływu do Sądu - 7 października 2015 r.) pełnomocnik skarżącej cofnął wniesioną skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętej wadą nieważności.

Sąd stwierdził, że w niniejszej sprawie nie zachodzą wskazane wyżej okoliczności dotyczące niedopuszczalności cofnięcia skargi.

W tej sytuacji uznać należy, że skarga została skutecznie cofnięta, co stosownie do art. 161 § 1 pkt 1 ww. ustawy obliguje Sąd do umorzenia postępowania.

W świetle art. 232 § 1 pkt 1 lit. a ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis w przypadku pisma odrzuconego lub cofniętego.

Wobec zaistnienia okoliczności przewidzianej w wyżej cytowanym przepisie, tj. cofnięcia skargi należało orzec w przedmiocie zwrotu wpisu.

Z uwagi na powyższe Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.