Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2007509

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 10 marca 2016 r.
III SA/Gd 37/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Dominiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. Sz. na czynność Burmistrza Cz. z dnia 19 listopada 2015 r. nr (...) w przedmiocie powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze postanawia

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić skarżącemu J. Sz. kwotę 200 (dwieście) złotych, uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

J. Sz. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na czynności z naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze sekretarza gminy.

Zobowiązany do usunięcia braków formalnych skargi przez wskazanie konkretnej czynności, która jest przedmiotem skargi, skarżący udzielił odpowiedzi w piśmie z dnia 1 lutego 2016 r. Wskazał, że przedmiotem skargi jest czynność Burmistrza - wydanie zarządzenia nr (...) z dnia 19 listopada 2015 r. o powołaniu komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze sekretarza gminy oraz czynności związane z rozstrzygnięciem naboru - protokół z naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze z dnia 27 listopada 2015 r. oraz informacja o wynikach konkursu na kierownicze stanowisko urzędnicze sekretarza gminy z dnia 27 listopada 2015 r.

Zarządzeniem Przewodniczącego (...) Wydziału z dnia 5 lutego 2016 r. rozdzielono skargi i wyłączono do odrębnego rozpoznania skargi na: protokół z naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze z dnia 27 listopada 2015 r. oraz informację o wynikach konkursu na kierownicze stanowisko urzędnicze z dnia 27 listopada 2015 r.

Niniejsza sprawa dotyczy skargi na czynność Burmistrza, polegającą na wydaniu zarządzenia nr (...) z dnia 19 listopada 2015 r. o powołaniu komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze sekretarza gminy.

Skarżący zarzucił naruszenie § 2 ust. 3 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze (...) w Urzędzie Miejskim przez powołanie dwóch komisji rekrutacyjnych o różniącym się składzie osobowym, w sytuacji niezakończenia procedury naboru.

W odpowiedzi na skargę Gmina wniosła o oddalenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zakres kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne został określony wprost w art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1647 z późn. zm.).

W świetle tych przepisów sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

W myśl art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1)

decyzje administracyjne;

2)

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3)

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, z wyłączeniem postanowień wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz postanowień, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu;

4)

inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;

5)

akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6)

akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7)

akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8)

bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4 lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadku określonym w pkt 4a;

9)

bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących innych niż określone w pkt 1-3 aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw.

Zgodnie z art. 3 § 3 p.p.s.a. sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę, i stosują środki określone w tych przepisach.

Z treści skargi wynika, że skarżący zmierza do poddania kontroli sądowoadministracyjnej prawidłowość naboru na wolne stanowisko urzędnicze, który przeprowadzono w Gminie.

W niniejszej sprawie przedmiotem skargi jest czynność Burmistrza Gminy, dotycząca powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze sekretarza gminy. Zaskarżona czynność Burmistrza Gminy podjęta została w oparciu m.in. o treść § 2 załącznika do Zarządzenia nr (...) Burmistrza z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w u (...), który normuje powołanie komisji rekrutacyjnej.

Z treści art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" wynika, że sekretarz gminy zatrudniany jest na podstawie umowy o pracę. Z art. 5 ustawy wynika, że na wolne stanowisko sekretarza przeprowadza się nabór. Przepis art. 5 ust. 1a ustawy stanowi, że nabór kandydatów na wolne stanowisko sekretarza przeprowadza się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zwolnienia stanowiska. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy, nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze, jest otwarty i konkurencyjny. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w jednostce, w której jest prowadzony nabór (art. 13 ust. 1 ustawy).

W toku naboru komisja wyłania nie więcej niż pięciu kandydatów, których przedstawia kierownikowi jednostki celem zatrudnienia wybranego kandydata (art. 13a ustawy). W protokole z przeprowadzonego naboru kandydatów m.in. wskazuje się nie więcej niż pięciu kandydatów i uzasadnienie dokonanego wyboru (art. 14 ust. 1 i 2 ustawy). Informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce, w której był przeprowadzony nabór, oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiera ona m.in. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko (art. 15 ust. 1 i 2 ustawy).

Z powyższego wynika, że działania, mające doprowadzić do obsadzenia wolnego stanowiska urzędniczego dzielą się w istocie na dwa etapy - pierwszy to ustalenie w toku naboru kwalifikacji kandydata na stanowisko, kończący się informacją o wynikach naboru, drugi zaś - to zatrudnienie danego kandydata.

Dla osób niewyłonionych jako kandydaci informacja o wynikach naboru ma charakter ostatecznego załatwienia sprawy.

Zdaniem Sądu podejmowane w toku postępowania w sprawie naboru poszczególne akty i czynności stanowią ciąg zdarzeń, dokonywanych w tym postępowaniu, a momentem kończącym postępowanie jest informacja o wynikach naboru. W ocenie Sądu jedynie ta końcowa czynność może być zaskarżona do sądu administracyjnego przez uczestników naboru (por. uchwała NSA z dnia 13 kwietnia 2015 r. sygn. akt I OPS 5/14, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Zaskarżone niniejszą skargą zarządzenie nie podlega ocenie sądu administracyjnego w oparciu o art. 3 § 2 pkt 1-3 oraz pkt 4a-9 p.p.s.a. oraz art. 3 § 3 p.p.s.a.

W przekonaniu Sądu zarządzenie to, czyli czynność Burmistrza, dotycząca powołania komisji rekrutacyjnej, nie należy także do aktów lub czynności w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., na które może być wniesiona skarga do sądu administracyjnego. Prawidłowość tego rodzaju czynności może być co najwyżej przesłanką przy ocenie legalności informacji o wynikach naboru.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a., który stanowi, że sąd odrzuca skargę, jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego, skargę odrzucił (pkt 1 postanowienia).

Z uwagi na treść art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., który stanowi, że sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego, Sąd w punkcie 2 postanowienia orzekł o zwrocie skarżącemu uiszczonego wpisu od skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.