Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 774202

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 16 listopada 2010 r.
III SA/Gd 369/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Orłowska (spr.).

Sędziowie: WSA Alina Dominiak, NSA Joanna Zdzienicka-Wiśniewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 października 2010 r. sprawy ze skargi "A" Serwis Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej (...) z dnia 21 maja 2010 r. nr (...) w przedmiocie przedłużenia zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych postanawia:

1.

zamkniętą rozprawę otworzyć na nowo;

2.

zawiesić postępowanie w sprawie.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem 9 stycznia 2009 r. "A" Sp. z o.o. z siedzibą w W. zwróciła się do Dyrektora Izby Skarbowej o wydanie decyzji przedłużającej zezwolenie z dnia 10 grudnia 2003 r. nr (...) na urządzanie i prowadzenie gier na automatach o niskich wygranych na terenie województwa. Swój wniosek uzupełniła pismami z 18 czerwca 2009 r., 21, 28, 29 września 2009 r., 5, 22, 23, 26, 27, 28 i 29 października 2009 r. (daty wpływu do organu). W piśmie z dnia 15 grudnia 2009 r. spółka zmodyfikowała wniosek, domagając się przedłużenia ww. zezwolenia, z pominięciem wskazanych przez nią sześciu punktów gier.

Dyrektor Izby Celnej, decyzją z dnia 11 marca 2010 r., na podstawie art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 138 ust. 1 oraz art. 118 w związku z art. 8 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540) oraz art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323), odmówił przedłużenia ww. zezwolenia z dnia 10 grudnia 2003 r. na urządzanie i prowadzenie gier na automatach o niskich wygranych na terenie województwa pomorskiego.

Uzasadniając rozstrzygniecie organ wskazał, iż w świetle art. 138 ust. 1 obowiązującej od 1 stycznia 2010 r. ustawy o grach hazardowych, zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych, nie mogą być przedłużane. Ponadto w związku z art. 118 cyt. ustawy, do postępowań wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie ustawy stosuje się przepisy tej ustawy o ile nie stanowi ona inaczej.

W związku z wygaśnięciem z dniem 11 grudnia 2009 r. zezwolenia na urządzanie i prowadzenie gier na automatach o niskich wygranych, postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

W odwołaniu od tej decyzji, "B" Sp. z o.o. wniosła o jej zmianę i dokonanie przedłużenia zezwolenia na urządzanie i prowadzenie gier na automatach o niskich wygranych na terenie województwa pomorskiego, udzielonego decyzją Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 10 grudnia 2003 r.

Po rozpatrzeniu odwołania spółki, Dyrektor Izby Celnej, decyzją z dnia 21 maja 2010 r., w podstawie której powołano art. 233 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, art. 138 ust. 1 w związku z art. 8 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

W uzasadnieniu organ wskazał, iż nie posiada kompetencji uprawniających do kwestionowania konstytucyjności tej ustawy, lecz będąc związany treścią jej przepisów, zobowiązany jest do jej stosowania, w myśl zasady legalizmu i praworządności. Następnie podkreślił, że ograniczenie możliwości urządzania i prowadzenia gier na automatach o niskich wygranych wynika z przepisu o randze ustawowej, zatem spełniony został konstytucyjny wymóg ograniczenia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w określonym obszarze w drodze ustawy.

Decyzja jest przedmiotem skargi w sprawie zarejestrowanej w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku pod sygn. akt III SA/Gd 369/10.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zadał Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej postanowieniem z dnia 16 listopada 2010 r., w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 352/10, następujące pytanie prawne:

"Czy przepis art. 1 pkt 11 Dyrektywy nr 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. U.UE L98.204.37 z późn. zm.) powinien być interpretowany w ten sposób, że do "przepisów technicznych", których projekty powinny zostać przekazane Komisji zgodnie z art. 8 ust. 1 wymienionej dyrektywy należy taki przepis ustawowy, który zakazuje przedłużania zezwoleń na działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych"

Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie będzie miało wpływ na rozstrzygnięcie niniejszej sprawy.

Wobec powyższego Sąd na mocy art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zawiesił postępowanie w sprawie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.